ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ,TƯ PHÁP, VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ LĨNH VỰC KHÁC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNHBAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/6/2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Tư pháp tại Công văn số 425/STP-QLVB ngày 03 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danhmục 34 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tư pháp, văn thư lưutrữ và lĩnh vực khác do Uy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Vănphòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tưpháp, Thương mại và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh,
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu VT-NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT (QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ) DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY1-7-1989 ĐẾN NGÀY 30-6-2006 TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ, TƯ PHÁP, VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀLĨNH VỰC KHÁC HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quết định số 1982 ngày 05 tháng 09 năm 2007 của UBND tỉnh QuảngBình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

1

699/QĐ-UB

20/10/1990

Ban hành bản quy định tạm thời về công tác Công chứng Nhà nước

Đã được thay thế bởi Quyết định 171/QĐ-UB ngày 16/4/1992 của UBND tỉnh

2

324/QĐ-UB

07/06/1991

Về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

3

49/QĐ-UB

14/02/1992

Về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

4

171/QĐ-UB

16/04/1992

Ban hành bản quy định về công tác công chứng Nhà nước

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

5

44/1999/QĐ-UB

19/11/1999

V/v ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng bản sao Tiếng Việt ở UBND huyện, thị xã.

Vì văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

6

17/2001/QĐ-UB

31/05/2001

V/v ban hành Chương trình phát triển Du lịch Quảng Bình giai đoạn 2001 -2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

7

18/2001/QĐ-UB

31/05/2001

V/v ban hành Chương trình phát triển xuất khẩu Quảng Bình giai đoạn 2001-2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

8

2986/QĐ-UB

01/11/2001

V/v giao kế hoạch điều chỉnh xuất khẩu năm 2001

Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

9

34/2003/QĐ-UB

07/08/2003

V/v ban hành quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bởi QĐ số 44/QĐ-UB ngày 30/8/2004

10

36/2003/QĐ-UB

25/08/2003

V/v ban hành quy định khuyến khích ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh

Đã được thay thế bởi QĐ số 44/QĐ-UB ngày 30/8/2004

CHỈ THỊ

11

18/CT-UB

06/10/1989

V/v rà soát văn bản pháp quy

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

12

22/CT-UB

19/10/1989

V/v triển khai Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng Nhà nước

Vì Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích năm 1998 của Hội đồng Nhà nước đã được thay thế bởi Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, không còn đối tượng điều chỉnh

13

25/CT-UB

18/11/1989

V/v sắp xếp lại lao động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh

Vì không còn đối tượng điều chỉnh

14

28/CT-UB

22/11/1989

V/v thanh lý hợp đồng kinh tế năm 1989 và ký kết hợp đồng kinh tế năm 1990

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

15

01/CT-UB

06/01/1990

V/v tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành và lưu trữ văn bản pháp quy

Vì văn bản để triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực, không còn đối tượng điều chỉnh

16

12/CT-UB

27/03/1990

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh mới được Nhà nước ban hành

Vì văn bản để triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực, không còn đối tượng điều chỉnh

17

17/CT-UB

09/04/1990

V/v tổng kết kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990, xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm 1991-1995

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

18

32/CT-UB

06/07/1990

Về việc đẩy mạnh công tác huy động lương thực và tăng cường quản lý lương thực trên địa bàn tỉnh

Vì văn bản để triển khai thực hiện trong văn bản đã hết hiệu lực

19

06/CT-UB

22/02/1993

Về việc tổ chức thanh tra các dự án di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới của tỉnh

Đã hoàn thành việc thanh tra theo yêu cầu không còn đối tượng điều chỉnh

20

05/CT-UB

14/02/1995

V/v thực hiện pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân

Vì Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân năm 1993 đã hết hiệu lực thi hành (bởi Pháp lệnh số 07/2003), không còn đối tượng điều chỉnh

21

16/CT-UB

10/04/1995

V/v tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp

Đã hoàn thành việc điều tra theo yêu cầu của Chỉ thị, không còn đối tượng điều chỉnh

22

25/CT-UB

19/05/1995

V/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 8/2005/CT-UB ND ngày 22/3/2005

23

36/CT-UB

01/08/1995

V/v tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Vì đã hoàn thành việc tổng kết theo yêu cầu, không còn đối tượng điều chỉnh

24

02/CT-UB

27/01/1996

Về việc tăng cường công tác tổ chức và quản lý đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh ngành thương mại dịch vụ ngoài quốc doanh

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 56/CT-UB ngày 17/12/1996

25

42/CT-UB

14/09/1996

V/v chấn chỉnh kinh tế HTX trong lúc chờ Luật HTX có hiệu lực vào ngày 01/01/1997

Vì Luật HTX năm 1997 đã hết hiệu lực thi hành (bởi Luật HTX năm 2003), không còn đối tượng điều chỉnh

26

19/CT-UB

19/05/1998

V/v Tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

27

14/1999/CT-UB

08/04/1999

V/v tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999.

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

28

36/1999/CT-UB

10/08/1999

V/v kê khai đăng ký, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Vì đã hoàn thành việc kê khai, không còn đối tượng điều chỉnh

29

47/1999/CT-UB

19/11/1999

V/v tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

30

08/2000/CT-UB

13/03/2000

V/v đẩy mạnh cổ phần hóa sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31

14/2000/CT-UB

10/04/2000

V/v đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng - tổ chức Đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ nhất

Vì đã tổ chức Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ nhất, không còn đối tượng điều chỉnh

32

15/2000/CT-UB

19/04/2000

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

33

24/2000/CT-UB

22/05/2000

V/v điều tra thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh

Vì đã kết thúc đợt điều tra và hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

34

21/2003/CT-UB

16/06/2003

V/v đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2003

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản