ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tếvà đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 52 thủ tục hành chính lĩnhvực khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực y dược cổ truyền (kèm theo phụ lục) thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tếđã đượccông bố theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnhTrà Vinh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành tỉnh vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTống Minh Viễn

PHỤ LỤC

(kèm theoQuyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

1.

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo.

2.

Cấp giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

3.

Cấp bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập, trừ áp dụng kỷ thuật mới

4.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện

5.

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với các hình thức phòng khám, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

6.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ

7.

Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân

8.

Cấp gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân

9.

Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân

10.

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế

11.

Cấp chứng chỉ hành nghề y

12.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc doanh nghiệp

13.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy

14.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân

15.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa tư nhân

16.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở dịch vụ y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp

17.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể

18.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp trừ bệnh viện

19.

Cấp giấy hành nghề dịch vụ răng hàm giả

20.

Cấp giấy đăng ký quảng cáo về y tế

21.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện

22.

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề, trừ bệnh viện

23.

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện

24.

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy.

25.

Cấp chuyển địa điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

26.

Cấp chuyển địa điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh, trừ bệnh viện

II. Lĩnh vực y dược cổ truyền:

1.

Cấp giấy xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tại địa phương

2.

Cấp giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực y học cổ truyền không có người nước ngoài hoạt động.

3.

Cấp giấy chứng nhận hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân ( kể cả người nước ngoài).

4.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị

5.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền

6.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc.

7.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

8.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền.

9.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc.

10.

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

11.

Cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia tuyền.

12.

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

13.

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

14.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền.

15.

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền..

16.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc.

17.

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc.

18.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

19.

Cấp gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

20.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền.

21.

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền.

22.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc.

23.

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc.

24.

Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam.

25.

Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam.

26.

Cấp Gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam.