ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vậnđộng thành lập Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Hội Truyền thốngTrường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt là tổ chức xã hội, tổ chức vàhoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định củapháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đà Lạt và cơ quan cóliên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn đườngHồ Chí Minh thành phố Đà Lạt có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Trưởng Ban Vận độngthành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt