ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNHGIÁ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT Ở CỤ THỂ ĐỂ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG GPMB ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNGTRÌNH, DỰ ÁN MỚI PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ MỸ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủquy định về giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 411/TTr-STNMT ngày 25/5/2016, ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1913/TTr-STC-GCS ngày 07/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất vàgiá đất ở cụ thể để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự ánmới phát sinh trên địa bàn huyện Phù Mỹ (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyếtđịnh này), cụ thể như sau:

1. Công trình Cụm công nghiệp An Lương, xã Mỹ Chánh

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnhgiá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng1,5 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với các loại đất nông nghiệp còn lại: hệ sốđiều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp còn lại cụ thể phục vụ bồithường, GPMB phê duyệt bằng1(áp dụng giá đất nông nghiệp cònlại quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

2. Công trình Đê sông La Tinh đoạn từ thôn Vạn Thái đến thônVĩnh Lý, xã Mỹ Tài

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnhgiá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng1,5 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

3. Công trình Đường trục khu nuôi tôm công nghệ cao, xã MỹThành

+ Đối với đất nông nghiệp: hệ số điều chỉnh giá đấtđể xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1(áp dụng giá đất nông nghiệp quyđịnh tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

+ Đối với đất ở tại nông thôn: hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giáđất ở nông thôn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1,1 (áp dụng giá giá đất ởnông thôn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 củaUBND tỉnh).

4. Công trình Chợ Bình Dương và đườnggiao thông xung quanh chợ Bình Dương, thị trấn Bình Dương

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnhgiá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng2 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với các loại đất nông nghiệp còn lại: hệ sốđiều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp còn lại cụ thể phục vụ bồithường, GPMB phê duyệt bằng1,2(áp dụng giá đất nông nghiệp cònlại quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đất ở tại đô thị: đối với các hộdân thuộc đường hẻm rẽ nhánh (rộng từ 2m-5m) của đường Nguyễn Lữ (tuyến số 3 đến giáptuyến ĐT 632, đoạn từ nhà ông Lắm, giáp cây xăng dầu 22 đến hết khu quy hoạchsinh hoạt văn hóa, hết đài tưởng niệm): giá đất ở cụ thể phục vụ bồi thường,GPMB phê duyệt là 2.000.000 đồng/m2.

5. Dự án đường Thanh Niên nối dài(thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnhgiá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng2 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với các loại đất nông nghiệp còn lại: hệ sốđiều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp còn lại cụ thể phục vụ bồithường, GPMB phê duyệt bằng1,2(áp dụng giá đất nông nghiệp cònlại quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đất phi nông nghiệp của cơ sở tôngiáo: hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường,GPMB phê duyệt bằng 1,1 (áp dụng giá đất quy định tại Bảng giá số 11Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đất ở tại đô thị: đối với đường VõThị Sáu (đoạntừ Cầu Lò Nồi đến giáp ngã tư Chu Văn An), hệ số điều chỉnh giá đất ở để xácđịnh giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1,6 (áp dụng giá đất ở tại đô thịquy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; tổ chức và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu