UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU HÚT NHÂN TÀI NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGBÌNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình vềviệc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn2011-2015;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 894/SNV-CCHC ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2013.

Điều2. Giao Sở Nội vụ căn cứ Kế hoạch thuhút nhân tài năm 2013 và các quy định có liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyếtđịnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH QB, Báo QB,
Website QB (để thông báo);
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN