ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày18 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chươngtrình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBNDtỉnh và Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt độngcủa Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trịđến năm 2020.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 3152/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 của UBNDtỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Các thành viênBan chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đếnnăm 2020; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các S, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, CN, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆPTỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s
1983/Q Đ-UBNDngày 23 tháng 10năm 2012 của UBND tỉnh Qung Trị)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh:

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn,chế độ hoạt động và trách nhiệm của Ban chỉ đạo (Viết tt là BCĐ) thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trịđến năm 2020; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực, các Ủy viên Ban chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nguyêntắc tổ chức và hoạt động của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệptỉnh đến năm 2020:

BCĐ thực hiện Chương trình phát triểnCông nghiệp tỉnh đến năm 2020 hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBNDtỉnh. BCĐ hoạt động theo chế độ tập thể bàn thống nhất và Trưởng ban quyết địnhtrên cơ sở biểu quyết theo đa số của các Ủy viên. Trongtrường hợp có ý kiến khác nhau, không thống nhất giữa các Ủy viên, Trưởng ban tng hợp báo cáo UBND tnh xem xét, quyết định.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độkiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác của Sở, Ngànhmình đã được UBND tỉnh và BCĐ phân công nhằm phi hợp thựchiện tốt Chương trình phát triển Công nghiệp tỉnh đến năm 2020.

Các thành viên cơ quan thường trực BCĐlàm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp việc cho Thường trực BCĐ đchuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc và các cuộchọp của BCĐ.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG CỦABAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ,quyền hạn của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trịđến năm 2020.

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo vàtổ chức phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong tỉnh để thực hiện Chương trìnhphát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

2. Tổ chức xây dựng và triển khai kếhoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trịđến năm 2020; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các công việc liên quan đến nhiều địa phương,đơn vị trong việc thực hiện Chương trình phát trin côngnghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

3. Hợp tác, trao đổi với các địa phương,đơn vị trong và ngoài nước để xây dựng các mô hình pháttriển công nghiệp theo hướng hiện đại nhằm đạt được các mục tiêu mà Chương trìnhphát triển công nghiệp tnh Quảng Trịđến năm 2020 đã đề ra.

4. Chđạo việc xâydựng và triển khai chương trình xúc tiến đầu tư vào lĩnh công nghiệp.

5. Thành lập đoàn công tác, kiểm trađi với các đơn vị, địa phương liên quan nhm thực hiện tốt nhiệm vụ của BCĐ.

6. Tổ chức các phong trào thi đua; khenthưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh khenthưởng đi với tập th, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủtịch UBND tnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của BCĐthực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

1. Kiến nghị với UBND tnh và các Bộ, Ngành TW bổ sung, sửa đổi các chính sách nhm thúc đy phát trin ngành côngnghiệp của tnh.

2. Yêu cầu các đơn vị, địa phươngtrong tnh xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo thực hiệnChương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm2020.

3. Chỉ đạo và phối hp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh đề ra và thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh QuảngTrị đến năm 2020.

Điều 5. Tráchnhiệm của Trưởng ban.

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND tnh về những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo thựchiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ca Ban chđạo Chương trình pháttriển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

3. Phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởngban thường trực và các ủy viên thực hiện công việc của BCĐ; điều hành, phâncông nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

4. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp củaBCĐ; báo cáo tổng kết năm về việc thực hiện Chương trình phát trin công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhữngchủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, định hướng chocả năm hoặc cho từng giai đoạn.

5. Xem xét, phê duyệt các chương trình,kế hoạch, các giải pháp hoạt động của BCĐ.

6. Chỉ đạo và tổ chức sự phi hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, biệnpháp, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Qung Trị đến năm 2020.

7. Quyết định khen thưng của BCĐ hoặc trình Chtịch UBND tnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việcthực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

Điều 6. Tráchnhiệm của Phó Trưởng ban thường trực

Phó Trưởng ban thường trực có trách nhiệmgiải quyết các công việc có tính chất thường xuyên của BCĐ, chịu trách nhiệm trướcTrưng ban về những công việc được phân cônghoặc ủy quyền, cụ thể:

1. Giúp Trưng banđiều hành hoạt động chung của BCĐ theo sự phân công củaTrưng ban và chương trình công tác hàng năm của BCĐ đãđược Trưởng ban thông qua hoặc theo chđạo ca Chủ tịch UBND tnh.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chươngtrình, kế hoạch, đề án của BCĐ về Chương trình phát triểncông nghiệp tnh Qung Trị đến năm2020.

4. Thay mặt Trưngban triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai công việc của BCĐ khi được Trưng ban ủy quyền; chỉ đạo, điều hành nhằm tạo điều kiệnthuận lợi để triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh; báocáo Chủ tịch UBND tnh về tình hình hoạt động của Ban.

5. Cung cấp đầy đthông tin liên quan đến hoạt động của BCĐ đến các ủy viên.

6. Được Trưởng banủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề liên quan đếnChương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

7. Giúp Trưởng BCĐ chỉ đạo hoạt độngca cơ quan thường trực BCĐ.

Điều 7. Tráchnhiệm của các ủy viên

1. Tham gia đầy đcác hoạt động của BCĐ Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh QuảngTrị đến năm 2020; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Thủ trưng cơ quan mình vnhững vđược phân công.

2. Ý kiến tham gia của các ủy viên làý kiến chính thức của các S, ngành, đơn vị mình.

3. Tổ chức thực hiện những kế hoạch, nhiệmvụ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnhQuảng Trị đến năm 2020 đã được BCĐ thng nht và theo sự phân công của Trưng ban.

4. Kiến nghị với BCĐ về những chủ trương,biện pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trịđến năm 2020.

5. Nắm tình hình, đánh giá kết quả thựchiện Chương trình phát triển công nghiệptnh Quảng Trị đến năm 2020 ca đơnvị, địa phương mình phụ trách và báo cáo BCĐ theo quy định.

Điều 8. Chế độhoạt động BCĐ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đếnnăm 2020.

1. Chế độ họp, hội nghị BCĐChương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đếnnăm 2020:

a. BCĐ tiến hành hội nghị sơ kết 6 thángmột lần.

b. BCĐ tiến hành hội nghị tổng kết mộtnăm một lần.

c. BCĐ họp đột xuất theo chđạo của Chủ tịch UBND tnh hoặc theo yêu cầu côngviệc do Trưởng ban triệu tập. Trường hợp y viênkhông đến dự họp thì y quyền bằng văn bn cho cán bộ đi họp thay.

d. Cơ quan thường trực BCĐ tiến hành họp3 tháng một lần.

đ. Nội dung, thời gian, địa điểm và thànhphần tham gia hội nghị do Trưởng ban quyết định.

2. Chế độ thông tin, báocáo:

a. Các y viên BCĐcó trách nhiệm lập và phê duyệt báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm hoặc đột xuấtcông việc của đơn vị, địa phương mình phụ trách và gi về cơ quan thường trực BCĐ để báo cáo Trưởng ban và Chủ tịch UBND tnh.

b. Báo cáo 6 tháng được gửi trước ngày25 của tháng 6 và báo cáo năm được gửi trước ngày 25 tháng12.

c. Báo cáo của các cơ quan, địaphương được lập hàng tháng và gửi về cơ quan thường trựcBCĐ tớc ngày 05 của tháng tiếp theo.

d. Đoàn công tác, kiểm tra: Căn cứ vàonhiệm vụ và quyền hạn của BCĐ hoặc để thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tnh, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập nhữngđoàn công tác nhằm kiểm tra, kho sát tình hình thực hiệnChương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm2020.

Chương 3.

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠQUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 9. Tổ chứccơ quan thường trực

1. Sở Công thương là cơ quan thường trực,có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các văn bản liên quan, chuẩn bị cho các hoạtđộng của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

2. Giao 01 Phó Giám đốc Sở Công thươnglà thành viên của BCĐ phụ trách cơ quan thường trực.

3. Các thành viên của Cơ quan thường trựcbao gồm một số cán bộ của Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Điều 10. Nhiệmvụ của Cơ quan thường trực

1. Xây dựng chươngtrình, kế hoạch, phương án hoạt động và tổng hợp báo cáo địnhkỳ hoặc đột xuất.

2. Trình Trưởng BCĐban hành các văn bản hướng dn triển khai thực hiện và đề xuấtvới BCĐ các giải pháp thực hiện Chương trình phát trincông nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

3. Chuẩn bị việc tổ chức các cuộc họp,hội nghị ca BCĐ.

4. Tổ chức các đoàn công tác, kim tra.

5. Đôn đốc, tiếp nhận báo cáo của cácđơn vị, địa phương theo định kỳ hoặc đột xuất để tổng hợp,trình Trưởng ban.

6. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phíhoạt động của BCĐ.

Điều 11. Tráchnhiệm của người phụ trách cơ quan thường trực

1. Tổ chức hoạt động của Cơ quan thườngtrực; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc ca cơ quan thường trực.

2. Chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc độtxuất của cơ quan thường trực.

3. Tổ chức các đoàn công tác, kiểm trathực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

4. Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện công tác hành chính, qunlý tài sản và sử dụng kinh phí hoạt động của BCĐ.

5. Chủ trì họp bình xét thi dua, khenthưng, theo dõi, tổng hợp, đề xuất Trưng ban quyết định khen thưởng và chuẩn bị hồ sơ cho Trưng ban trình Chủ tịch UBND tnh quyết định khenthưng cho các tập thvà cá nhân đạtthành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liênquan đến hoạt động của BCĐ theo yêu cầu của Trưởng ban.

Điều 12. Chế độlàm việc của cơ quan thường trực

1. Thành viên cơ quan thường trực do cácđơn vị, địa phương cra là người giúp việc cho BCĐ.

2. Chế độ hoạt động của cơ quan thường trực:

a. Cơ quan thường trực họp định kỳ theoquý vào đầu tháng tiếp theo ca quý sau theo giấy mời củaPhụ trách cơ quan thường trực nhằm tổng hợp, đánh giá nhngviệc triển khai thực hiện trong quý, tho luận những việccần triển khai trong quý tiếp theo.

b. Phụ trách cơ quan thường trực thôngbáo trước nội dung cụ thể ca cuộc họp (Theo giấy mời) đểcác thành viên chđộng chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến.

c. Ngoài nhng phiênhọp thường kỳ, tùy theo tình hình cụ thể, phụ trách cơ quan thường trực có thể triệu tập họp đột xuất. Những cuộc họp đột xuất không nhấtthiết phải đy đhết các thành viêntham dự, nhưng khi có kết luận cuộc họp phải thông báo đểcác thành viên biết, thực hiện. Trong trường hợp không thể tổ chức cuộc họp độtxuất, phụ trách cơ quan thường trực gửi yêu cầu bng vănbản đến các thành viên đtham gia ý kiến.

Chương 4.

KINH PHÍ HOẠTĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Kinhphí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Qung Trị đến năm 2020 do ngân sách nhà nước bo đảm và được bố trí trong kinhphí hoạt động thường xuyên của Sở Công Thương. Kinh phí củaBCĐ được chi để phục vụ các nhiệm vụ cụ thtrong chương trìnhkế hoạch công tác hàng năm của BCĐ và chi cho hoạt động cacác y viên, các thành viên Cơ quan thường trực và các cánbộ được y quyền thay mặt cho các ủy viên hoặc thành viêncơ quan thường trực.

2. Hàng năm Cơ quan thường trực lập dựtoán kinh phí trình Sở Công Thương để đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBNDtỉnh xem xét cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động của BCĐ.

3. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ về Quản lý vàsử dụng kinh phí được cp đúng mục đích và tuân thủ các quyđịnh về quản lý tài chính hiện hành ca Nhà nước, hàng nămthực hiện quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính và báo cáo về hoạt động tàichính đến các thành viên BCĐ.

4. Ngoài kinh phí hoạt động do Ngân sáchNhà nước cấp, BCĐ thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020 được sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theoquy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Điềukhoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, các thành viênBCĐ và Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, phản ánh về Cơ quan thường trực BCĐ để báo cáo Trưởng ban xemxét, gii quyết hoặc sửa đổi, bổ sung./.