ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ BỔ SUNG ĐỢT 11 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 844/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 11 năm 2013cho 511 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Huyện Phù Yên

190

190

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

Huyện Thuận Châu

311

1

312

3

Huyện Yên Châu

2

2

4

Huyện Sông Mã

3

3

5

Huyện Mộc Châu

2

2

6

Huyện Sốp Cộp

2

2

Tổng cộng

501

10

511

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cótrách nhiệm mua thBảo hiểmy tế và bàn giao thẻ cho UBND cáchuyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 chịutráchnhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời,đảm bảo quyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Laođộng - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xãhội tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN.18b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Toa