ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTGIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẢI YÊN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI ĐỂ THỰC HIỆN BỒITHƯỜNG, GPMB DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HẢI YÊN, PHƯỜNG HẢI YÊN, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI(GIAI ĐOẠN III)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá cácloại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạchsử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2861/TTr-STC-QLG ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để thực hiệnbồi thường GPMB Dự án Khu công nghiệp Hải Yên, phường Hải Yên, thành phố MóngCái (giai đoạn III) như sau:

- Đất ở các hộ còn lại của khu 1, khu 6 và cáchộ còn lại khu 2 thuộc Mục 15, phường Hải Yên, giá: 2.000.000đ/m2.

- Mức giá đất ở nêu trên được áp dụng để lậpphương án bồi thường, GPMB Dự án Khu công nghiệp Hải Yên, phường Hải Yên, thànhphố Móng Cái (giai đoạn III) trong năm 2013.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN DÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành