ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1983/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHĐƠN GIÁ SÀN TẦNG HẦM VÀ TỶ LỆ % CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐIVỚI MỘT SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phítrước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnhtại Tờ trình số 1563/TTr-CT ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá sàn tầng hầm và tỷlệ % chất lượng còn lại của tầng hầm để tính lệ phí trước bạ đối với một số nhàtrên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

- Địa chỉ thửa đất và công trình nhà cótầng hầm: số 323 đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Đơn giá sàn tầng hầm: 5.436.993 đồng/m2sàn;

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại là: 80%.

2. Hợp tác xã vận tải ô tô Bình Minh:

- Địa chỉ thửa đất và công trình nhà cótầng hầm: Lô 52-53 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Đơn giá sàn tầng hầm: 4.009.848 đồng/m2sàn;

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại là: 80%.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Bình Định có tráchnhiệm tính và thu lệ phí trước bạ theo đúng đơn giá và tỷ lệ % chất lượng cònlại của tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phầnPetec Bình Định, Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải ô tô Bình Minh và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng