ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Phòng chuyên môn

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 về việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT);

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 470/TTr-SNV ngày 31/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a mục 3.2 Điều 3 Quyết định 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành lập phòng Định giá đất - Giải phóng mặt bằng. Cơ cấu tổ chức của Sở bao gồm:

a) Các tổ chức hành chính:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất;

- Phòng Đăng ký và thống kê đất đai;

- Phòng Đo đạc và Bản đồ;

- Phòng Tài nguyên - Khoáng sản;

- Phòng Định giá đất - Giải phóng mặt bằng;

- Chi cục Bảo vệ môi trường.

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Đổi tên Trung tâm Thông tin lưu trữ tư liệu Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Trung tâm phát triển quỹ đất.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các phòng đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở (ngành): Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông