ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚITHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tếvà đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèmtheo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (kèmtheo phụ lục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

Điều 2. Quyết định cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng cácSở - ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyếtđịnh số 1984/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TràVinh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước.

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước do bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề bị thu hồi thuộc các trường hợp sau: Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước do chứng chỉ hành nghề bị thu hồi thuộc các trường hợp sau: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; Người hành nghề đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

5

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh do bị mất hoặc hư hỏng.

6

Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

7

Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đã áp dụng tại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên áp dụng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

8

Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đã áp dụng tại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên áp dụng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Phần 2. NỘI DUNG CỦA THỦTỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI.

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh.

1. Thủ tục Cấp chứng chỉhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânbổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân đến nhận trả kết quả tại Tổ tiếpnhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độchuyên môn;

- Văn bản xác nhận quá trình thực hành;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơsở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận củaThủ trưởng đơn vị nơi công tác.

* Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 60 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoàihoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơnnhưng không quá 180 ngày.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứngchỉ hành nghề.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

- Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng loại hìnhtổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữabệnh, “Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại ViệtNam; Giấy chứng nhận là lương y; Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyềnhoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền”

- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trườnghợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh giatruyền theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 1 Điều 24 của Luật Khám bệnh,chữa bệnh. Trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hànhtại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

“ + 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiêncứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sảnhoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.”

- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khámbệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bịcấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyếtđịnh của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gianchấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trongthời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên mônkhám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

2. Thủ tục Cấp lại chứngchỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước dobị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề bị thu hồithuộc các trường hợp sau: Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânbổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân đến nhận trả kết quả tại Tổ tiếpnhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độchuyên môn;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơsở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứngchỉ hành nghề.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trườnghợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề:

- Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng loại hìnhtổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữabệnh, “Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại ViệtNam; Giấy chứng nhận là lương y; Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyềnhoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền”

- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khámbệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bịcấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyếtđịnh của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gianchấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trongthời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên mônkhám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoaliên tục.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

3. Thủ tục Cấp lại chứngchỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư trong nước dochứng chỉ hành nghề bị thu hồi thuộc các trường hợp sau: người hành nghề khônghành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; người hành nghề được xác định có saisót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng ngườibệnh; người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian02 năm liên tiếp; người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; người hànhnghề đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đếnchuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu tráchnhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hìnhsự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sởgiáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnhcáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chếnăng lực hành vi dân sự.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânbổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân đến nhận trả kết quả tại Tổ tiếpnhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độchuyên môn;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơsở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận củaThủ trưởng đơn vị nơi công tác.

- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liêntục.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứngchỉ hành nghề.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trườnghợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề:

- Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng loại hìnhtổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữabệnh, “Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại ViệtNam; Giấy chứng nhận là lương y; Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyềnhoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền”

- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khámbệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bịcấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyếtđịnh của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gianchấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trongthời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên mônkhám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoaliên tục.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

4.Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàntỉnh.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định.

Bước 2: Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânhoặc Tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức đến nhận trả kết quảtại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

- Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấychứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu tráchnhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghirõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghềđối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối vớicơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bảnmô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với bệnh viện phải có Điều lệ tổ chức và hoạtđộng, phương án hoạt động ban đầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 90 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấyphép hoạt động.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạtđộng phải có đủ các điều kiện sau đây:

“a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạtđộng chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ítnhất là 36 tháng.”

- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyênkhoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầucơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hànhnghề.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

5. Thủ tục Cấp lại giấy phéphoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh do bị mất hoặchư hỏng.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định.

Bước 2: Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânhoặc Tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức đến nhận trả kết quảtại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động;

- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấyphép hoạt động.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

6. Thủ tục Cấp điều chỉnhgiấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định.

Bước 2: Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânhoặc Tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức đến nhận trả kết quảtại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồsơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến điềuchỉnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 90 ngày, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấyphép hoạt động.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

7. Thủ tục Quyết định chophép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thí điểm kỹ thuật, phương pháp mớitrong khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép vàđã áp dụng tại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên áp dụng tại một cơ sở khám bệnh,chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định.

Bước 2: Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânhoặc Tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức đến nhận trả kết quảtại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới;

- Đề án triển khai áp dụng kỹ thuật, phương phápmới, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữabệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, hiệu quả kinh tế, quy trình kỹ thuậtdự kiến áp dụng và phương án triển khai thực hiện;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứngnhận của người hành nghề có liên quan đến kỹ thuật, phương pháp mới;

- Hợp đồng do cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nướchoặc nước ngoài chuyển giao kỹ thuật, phương pháp mới.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Chưa ban hành văn bản).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiếtbị để có thể áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.

8. Thủ tục Quyết định chophép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới trong khámbệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đã áp dụngtại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên áp dụng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnhtrên địa bàn tỉnh.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cá nhân hoặc Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủtheo quy định.

Bước 2: Cá nhân hoặc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếptại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho cá nhânhoặc Tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơđến phòng Nghiệp vụ thẩm định.

Bước 4: Cá nhân hoặc Tổ chức đến nhận trả kết quảtại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn Phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

c) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hànhchính:

* Hồ sơ gồm:

- Báo cáo kết quả triển khai thí điểm kỹ thuật, phươngpháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chophép

- Quy trình kỹ thuật đã được xây dựng hoàn thiệnvề thực hiện kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày nhận đượcbáo cáo kết quả và quy trình kỹ thuật, Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyênmôn thẩm định kết quả triển khai thí điểm và quy trình kỹ thuật do cơ sở khámbệnh, chữa bệnh đề xuất;

- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượcbiên bản tư vấn của Hội đồng chuyên môn, Giám đốc Sở Y tế ra quyết định chophép hoặc từ chối cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật, phươngpháp mới và phê duyệt quy trình kỹ thuật.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnhTrà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyếtđịnh.

h) Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tụchành chính: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hànhchính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày23/11/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chínhphủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh,chữa bệnh.