HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1985 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1997

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Điều 12 Nghị định số 74 /CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghi của Sở Tài chính tại công văn số 112 TC/CV ngày 23/7/1997 về việc điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp vụ chiêm năm 1997;

Xét biên bản của Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố ngày 05/11/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1997 từ 1.600 đồng/kg xuống 1.500 đồng/kg (Một nghìn, năm trăm đồng trên một kg), số tiền chênh lệch đã nộp được trừ vào chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại của năm 1997.

Điều 2. Sở Tài chính - Vật giá và Cục Thuế Nhà nước thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách