BỘ NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA CƠ BẢN THƯỜNG XUYÊN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị địnhsố 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BNN-KH ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành khung theo dõi và đánh giádựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp và Phát triểnnông thôn 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 71/2006/QĐ-BNN ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kêngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-BNN-KH ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nôngnghiệp nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Danh mục các chương trình điều tra cơ bản thườngxuyên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Căncứ vào danh mục các chương trình điều tra cơ bản thường xuyên, các đơn vị trựcthuộc Bộ, xác định chương trình đưa vào kế hoạch điều tra cơ bản hàng năm theođúng nội dung chỉ tiêu/dữ liệu thu thập, đúng đối tượng điều tra, đơn vị điềutra và phương thức thu thập dữ liệu.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. ChánhVăn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và Trung tâm thuộc Bộ và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát


DANH MỤC

CÁCCHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA CƠ BẢN THƯỜNG XUYÊN CỦA BỘ NN&PTNT
(Kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-BNN-KH ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT)

STT

Tên chương trình điều tra

Chỉ tiêu/dữ liệu cần thu thập

Tần suất

Đối tượng điều tra

Đơn vị điều tra

Phương thức điều tra, thu thập số liệu

1

Điều tra chi phí sản xuất và giá bán các sản phẩm nông lâm thủy sản chính

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn cà phê nhân

2 năm

Các loại sản phẩm nông lâm thủy sản chính tại các tỉnh chọn

Các loại hình sản xuất nông lâm thủy sản (Doanh nghiệp, hộ, trang trại)

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn cao su mủ khô

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn chè búp

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn hạt điều

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn hạt tiêu

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn thịt lợn hơi, gà hơi

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn thịt bò hơi

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn tôm sú

Chi phí sản xuất và giá bán bình quân 1 tấn cá basa

Chi phí sản xuất và giá bán 1 m3 gỗ rừng trồng theo loại

2

Điều tra mức độ tiếp cận dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản

Quy mô, hình thức cung cấp, chất lượng và giá cả áp dụng máy làm đất canh tác, tưới tiêu nước theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

2 năm

Một số cây trồng chính tại các tỉnh chọn

Hộ nông nghiệp, trang trại

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Quy mô, hình thức cung cấp, chất lượng và giá cả tiếp cận khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật công nghệ theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương

Quy mô, hình thức cung cấp, chất lượng và giá cả tiếp cận giống mới, phân bón, thức ăn vật nuôi, thuốc bảo vệ TV, thuốc thú y theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương

Quy mô, hình thức, chất lượng, giá cả dịch vụ thông tin kỹ thuật, thị trường giá cả và dịch vụ lao động theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương

Thông tin về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận sử dụng dịch vụ, các kiến nghị về dịch vụ theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

……….

3

Điều tra mức độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nông lâm thủy sản

Các loại hình tiến bộ khoa học công nghệ, quy mô áp dụng hình thức cung cấp, giá cả và chất lượng giống mới, kỹ thuật sản xuất giống (cây trồng, vật nuôi thủy sản nuôi trồng, cây trồng lâm nghiệp…) được áp dụng theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

2 năm

Một số cây trồng chính tại các tỉnh chọn

Hộ nông nghiệp, trang trại

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Các loại hình tiến bộ khoa học công nghệ, quy mô áp dụng, hình thức cung cấp, giá cả và chất lượng trong kỹ thuật sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm sinh) được áp dụng theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

Các loại hình tiến bộ khoa học công nghệ, quy mô áp dụng, hình thức cung cấp, giá cả và chất lượng trong kỹ thuật bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản được áp dụng theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

Các loại hình tiến bộ khoa học công nghệ, quy mô áp dụng, hình thức cung cấp, giá cả và chất lượng trong công nghệ sau thu hoạch được áp dụng theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

Thông tin về những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ trong nông lâm thủy sản theo loại hình tổ chức sản xuất, địa phương.

………

4

Chương trình điều tra về sắp xếp ổn định dân cư

Quy mô hộ, nhân khẩu được bố trí sắp xếp lại theo đối tượng cần sắp xếp, quy mô hộ, nhân khẩu cần sắp xếp theo các đối tượng theo các địa phương.

2 năm

Các đối tượng dân cư được sắp xếp lại tại các địa phương (di dân kinh tế mới, tái định cư giải phóng mặt bằng, dân các có nguy cơ thiên tai…)

Điểm dân, Hộ nông dân

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo về quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Khối lượng các chương trình hạ tầng đầu tư cho các điểm dân cư được bố trí sắp xếp lại theo đối tượng cần sắp xếp, theo địa phương

Khối lượng, giá trị các vật tư, hàng hóa hỗ trợ cho các điểm dân cư được bố trí sắp xếp lại theo đối tượng cần sắp xếp

Mức kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng hạ tầng và hỗ trợ cho sản xuất, ổn định đời sống

Sản phẩm sản xuất, giá trị sản xuất, thu nhập của dân cư tại các điểm dân cư được bố trí sắp xếp lại theo đối tượng cần sắp xếp

Các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ xã hội người dân được tiếp cận tại các điểm dân cư được bố trí sắp xếp lại theo đối tượng cần sắp xếp

Thông tin về những khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình sắp xếp ổn định lại.

5

Điều tra về cơ cấu, biến động, phương thức sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

Cơ cấu chăn nuôi bò thịt, trâu, lợn, gà, thủy cầm

2 năm

Một số vật nuôi tại các tỉnh chọn

Hộ nông nghiệp, trang trại, DN chăn nuôi

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Trọng lượng nơi xuất chuồng bình quân các loại gia súc, gia cầm

Năng suất gà đẻ trứng bình quân năm

Cơ cấu đàn lợn chăn nuôi theo trang trại và công nghiệp

Số gia cầm chăn nuôi theo trang trại và công nghiệp

Số thủy cầm chăn nuôi theo trang trại và công nghiệp

Sản phẩm thịt các loại do các đơn vị sản xuất cung cấp cho hình thức giết mổ tập trung, phương thức giết mổ phân tán.

6

Điều tra về diện tích và trữ lượng rừng (chương trình này phải thực hiện qua tổng điều tra)

Trữ lượng các loại rừng ở Việt Nam

5 năm

Các loại rừng (cả rừng tự nhiên và rừng trồng, rừng tre nứa, rừng trồng cây đặc sản)

Tổng điều tra các tổ chức, cá nhân quản lý và bảo vệ rừng

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Diện tích các loại rừng theo 3 loại rừng, theo chủ quản lý

Cơ cấu rừng ở Việt Nam phân theo các loại cây rừng

Trữ lượng, Sản lượng sản phẩm của từng loại rừng: gỗ, tre, v.v… theo chủ quản lý

Diện tích rừng các loại bình quân trên một đơn vị sản xuất theo loại hình doanh nghiệp, hộ, trang trại

7

Điều tra về phương thức, tổ chức nuôi trồng thủy sản

Cơ cấu diện tích nuôi trồng thủy sản theo các loại mặt nước, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo nhóm thủy sản nuôi, theo trình độ thâm canh

2 năm

Các loại thủy sản nuôi trồng chủ yếu tại các địa phương

Đơn vị sản xuất doanh nghiệp, trang trại, hộ nuôi trồng thủy sản

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện.

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Khối lượng sản phẩm chính và năng suất các loại thủy sản chính theo loại hình sản xuất, quy mô và phương thức sản xuất

Số cơ sở và năng lực sản xuất giống thủy sản theo loại hình và quy mô sản xuất

Chất lượng giống thủy sản theo loại hình tổ chức sản xuất, quy mô sản xuất

8

Điều tra về năng lực khai thác thủy sản

Số lượng và cơ cấu các loại tàu thuyền theo công suất, loại hình đánh bắt

2 năm

Tàu thuyền đánh cá, đơn vị đánh bắt hải sản, các cảng cá và cơ sở thu mua hải sản

Chủ tàu thuyền đánh cá, đơn vị đánh bắt hải sản, các cảng cá và cơ sở thu mua hải sản

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Số tàu hoạt động hàng tháng theo loại tàu, theo hình thức tổ chức sản xuất

Số ngày hoạt động bình quân của tàu thuyền đánh bắt, sản lượng bình quân trong năm, theo vụ.

Sản lượng đánh bắt trung bình của các loại tàu thuyền theo năm, tháng

Số cảng cá, công suất cảng cá, tỷ lệ cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế có áp dụng GMP, SSOP.

….

9

Điều tra về làng nghề nông thôn

Số hộ, số lao động trong làng nghề, theo nhóm nghề

2 năm

Các loại làng nghề

Các xã có làng nghề

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Giá trị sản lượng của 1 lao động theo các ngành nghề ở các làng nghề chính

Thu nhập bình quân 1 lao động của một số làng nghề chính ở nông thôn

Tỷ lệ làng nghề hoạt động có đảm bảo bảo vệ môi trường (xử lý nước thải…)

Nhu cầu nguyên liệu và tình trạng cung cấp cầu nguyên liệu đối với một số làng nghề (nguyên liệu gỗ, mây tre, v.v..)

10

Điều tra về chế biến nông lâm thủy sản

Quy mô và công suất cơ sở chế biến nông lâm thủy sản theo các hình thức tổ chức sản xuất

2 năm

Các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản

Các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Khối lượng nông lâm thủy sản được chế biến hàng năm theo hình thức tổ chức sản xuất hộ gia đình, tập trung, v.v…

Sản lượng thóc được chế biến tập trung, chế biến phân tán

Tỷ lệ cà phê được chế biến đạt tiêu chuẩn Việt Nam và một số thị trường chính

Tỷ lệ chè được chế biến đạt tiêu chuẩn Việt Nam và một số thị trường chính

Tỷ lệ rau được bảo quản theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số thị trường chính

Tỷ lệ thủy sản được chế biến đạt tiêu chuẩn Việt Nam và một số thị trường chính

Tỷ lệ lâm sản (gỗ, tre, nứa, song mây và lâm sản ngoài gỗ) được chế biến tại các loại hình cơ sở sản xuất

11

Điều tra về năng lực kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và ATVSTP NLTS

Số lượng các phòng kiểm nghiệm chất lượng, VSATTP theo địa bàn

2 năm

Năng lực kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và ATVSTP NLTS

Các phòng kiểm nghiệm thuộc các cơ quan TƯ, địa phương

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Thu thập số liệu báo cáo quy mô, khối lượng từ các tỉnh

Năng lực phân tích kiểm nghiệm của các phòng kiểm nghiệm theo địa bàn

Năng lực về trang bị nhân lực, phương pháp các phòng kiểm nghiệm

Tỷ lệ đơn vị sản xuất kinh doanh được kiểm tra có thực hiện kiểm tra chất lượng

Tỷ lệ đơn vị sản xuất kinh doanh có thực hiện kiểm tra chất lượng

Tỷ lệ mẫu được kiểm tra chất lượng đạt chất lượng

12

Điều tra về tình trạng dự trữ một số sản phẩm nông lâm thủy sản

Khối lượng sản phẩm lương thực dự trữ trong dân, trong doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp chế biến

2 năm

Các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ yếu

Các hộ sản xuất và doanh nghiệp chế biến, lưu thông và xuất khẩu

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Khối lượng sản phẩm cà phê, chè, hồ tiêu, cao su, điều dự trữ trong dân, trong doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp chế biến

Khối lượng sản phẩm cá, tôm các loại dự trữ trong dân, trong doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp chế biến

Khối lượng sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ các loại dự trữ trong dân, trong doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp chế biến

13

Điều tra về tiêu dùng trong nước đối với một số sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư sản xuất phục vụ nông nghiệp

Khối lượng tiêu dùng của người dân đối với các sản phẩm NLTS thuộc lương thực thực phẩm chính.

2 năm

Các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ yếu

Các hộ sản xuất và doanh nghiệp chế biến, lưu thông và xuất khẩu

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Khối lượng sản phẩm dùng cho sản xuất (giống), chế biến theo loại hình sản xuất…

Khối lượng vật tư các loại (phân bón, thuốc sâu, xăng dầu, điện) sử dụng cho mỗi đơn vị diện tích cây trồng, đầu vật nuôi, v.v…

14

Điều tra về quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi

Hiệu suất thực tế khai thác các công trình thủy lợi so với thiết kế theo loại công trình, quy mô công trình

2 năm

Loại hình công trình

Các chủ loại hình sản xuất trang trại, loại hình sản xuất hộ

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Quy mô và cơ cấu chi phí bình quân vận hành công trình thủy lợi theo loại công trình, loại hình tổ chức quản lý.

Quy mô và cơ cấu thu bình quân từ cung cấp dịch vụ thủy lợi theo loại công trình, loại hình tổ chức quản lý.

Mức độ đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu nước của các công trình thủy lợi bình quân theo quy mô công trình, theo loại hình tổ chức khai thác

15

Điều tra về đầu tư cơ bản phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản

Quy mô, cơ cấu đầu tư bình quân để kiến thiết cơ bản 1 ha mô hình sản xuất trang trại, sản xuất hộ theo loại hình tổ chức sản xuất, theo quy mô tổ chức sản xuất.

2 năm

Loại hình sản xuất trang trại, loại hình sản xuất hộ

Các chủ loại hình sản xuất trang trại, loại hình sản xuất hộ

Chọn tỉnh đại diện, chọn đơn vị điều tra đại diện

Quy mô, cơ cấu đầu tư bình quân để kiến thiết cơ bản 1 đơn vị diện tích theo loại cây trồng, theo vụ, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo quy mô tổ chức sản xuất

Quy mô, cơ cấu đầu tư bình quân để kiến thiết cơ bản 1 đầu gia súc theo loại vật nuôi, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo quy mô tổ chức sản xuất.

Quy mô, cơ cấu đầu tư bình quân để kiến thiết cơ bản 1 ha nuôi trồng thủy sản theo loại thủy sản, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo quy mô tổ chức sản xuất

Quy mô, cơ cấu đầu tư bình quân để kiến thiết cơ bản 1 ha rừng theo loại rừng, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo quy mô tổ chức sản xuất