UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1986 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Điều 12 Nghị định 74ICP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 5/11/1997;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và ông Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 08 TT/LS ngày 6/11/1997 về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997 là: 1.500 đ/kg (Một ngàn năm trăm đồng trên một kg).

Áp dụng cho thuế vụ mùa năm 1997 và các khoản nợ còn lại.

Điều 2. Cục Thuế Nhà nước thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách