ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀCƯƠNG VÀ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐẾN NĂM2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửađổi; bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chínhphủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cholập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quyhoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Tờ trình số 216/TTr-KHĐT ngày 26/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và kinh phí lậpQuy hoạch mạng lưới trường lớp thành phố Đà Lạt đến năm 2020 với nội dung nhưsau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới trườnglớp thành phố Đà Lạt đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và đào tạoThành phố Đà Lạt.

3. Phạm vi quy hoạch:

Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp thuộc hệthống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo 3 ngành:

- Giáo dục mầm non: nhà trẻ và mẫu giáo;

- Giáo dục phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở,trung học phổ thông và các loại trường chuyên biệt (trường phổ thông dân tộcnội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên; trường năng khiếu;trường dành cho người khuyết tật).

- Giáo dục chuyên nghiệp: các trường cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuậttổng hợp hướng nghiệp.

4. Mục tiêu quy hoạch:

Sắp xếp lại mạng lưới trường học trên địa bàn thànhphố phù hợp với các điều kiện địa lý, dân cư và quy hoạch phát triển tổng thểphát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển vànâng cao chất lượng giáo dục.

Làm cơ sở cho xã hội hóa và bố trí các nguồn vốnđầu tư nhằm phát triển và chuẩn hóa hệ thống trường lớp.

5. Nội dung chủ yếu của dự án:

a) Đánh giá các đặc điểm kinh tế - xã hội tác độngđến phân bố và phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn: đặc điểm địa lý tựnhiên; quy mô dân số, cơ cấu theo tuổi, dân tộc, trình độ học vấn; đặc điểmphân bố dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; các nhân tố tâm lý – xãhội và truyền thống…

b) Đánh giá hiện trạng và phân bố mạng lưới trườnglớp theo các ngành học, cấp học:

- Số lượng trường, phân trường, phân hiệu, trườngphổ thông nhiều cấp học, điểm trường, trường ghép…; phân theo các loại hình:công lập, dân lập, tư thục…

- Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của mạng lướitrường lớp: diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, số lượng phòng học, hiệntrạng kết cấu, tình hình sử dụng … của khối phòng học, khối phòng phục vụ họctập, khối phòng hành chính, khu sân chơi, bãi tập, nhà công vụ giáo viên…

- Đánh giá tình hình phân bố mạng lưới trường lớpgắn với dân cư, bán kính phục vụ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Đánh giá tình hình quy động học sinh đến lớp, quymô học sinh và hiện trạng đáp ứng nhu cầu (thừa, thiếu) trường hợp theo từngbậc học trong giai đoạn 2006-2012.

- Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng và kiên cố hóamạng lưới trường lớp trong giai đoạn 2006-2012. Tình hình xây dựng trường đạtchuẩn quốc gia.

- Đánh giá cảnh quan, vệ sinh và an toàn của các cơsở giáo dục trên địa bàn.

- Những thành tựu, tồn tại, hạn chế trong pháttriển mạng lưới trường lớp trong giai đoạn 2006-2012, các nguyên nhân chủ yếu.

c) Phân tích bối cảnh và những yếu tố tác động đếnphát triển mạng lưới trường lớp trong thời kỳ quy hoạch:

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhvà của thành phố có liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo.

- Phương hướng, mục tiêu phát triển giáo dục đàotạo của tỉnh đến năm 2020.

- Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn thành phốđến năm 2020.

- Các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục vànâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục.

- Dự báo dân số, lao động và quy hoạch phát triểnnguồn nhân lực của thành phố đến năm 2020.

d) Quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triểnmạng lưới trường lớp của Thành phố Đà Lạt đến năm 2020:

- Quan điểm, phương hướng phát triển

- Mục tiêu phát triển mạng lưới trường lớp củathành phố Đà Lạt đến năm 2015 và 2020.

đ) Dự báo tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, quy mô và cơcấu học sinh theo các cấp học, ngành học, số lượng học sinh dân tộc nội trú,học sinh bán trú, học sinh học 2 buổi/ngày, học sinh trường chuyên, trường năngkhiếu… trong giai đoạn đến 2020.

e) Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp:

- Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giaiđoạn 2013-2015 và 2016-2020 theo từng cấp học: mầm non, mẫu giáo, tiểu học,trung học cơ sở, trung học phổ thông:

+ Xác định nhu cầu trường, lớp và cơ sở vật chấtphục vụ giáo dục đến năm 2015 và 2020.

+ Quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường học theotừng cấp học, ngành học trên từng địa bàn; chú ý đến phân bố các trường, điểmtrường, phân hiệu… của các cấp mầm non, mẫu giáo và tiểu học gắn với các điểmdân cư. Kế hoạch phương án cụ thể thực hiện quá trình chia tách, sáp nhậptrường cho các xã, phường.

+ Quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường học theocác loại hình trường học (công lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình..) trên từng địabàn.

+ Quy hoạch xây dựng mới và điều chỉnh quy mô, vịtrí các trường trên từng địa bàn xã, phường nhằm đảm bảo bán kính phục vụ, tiêuchuẩn về phòng học, sân bãi và cơ sở vật chất khác theo đúng quy chuẩn từng cấphọc, ngành học.

+ Quy chuẩn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và kiên cốhóa mạng lưới trường lớp cùng các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, văn phòng,sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh, nhà công vụ giáo viên… nhằm từng bướcxây dựng hệ thống trường lớp đạt chuẩn.

- Quy hoạch hệ thống trường phổ thông dân tộc nộitrú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu,….

- Quy hoạch hệ thống các trung tâm giáo dục thườngxuyên, các cơ sở hướng nghiệp, dạy nghề.

- Xác định qui mô quỹ đất cần thiết để đáp ứng yêucầu phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020.

g) Quy hoạch mặt bằng xây dựng từng điểm trường.

h) Vốn đầu tư và các dự án ưu tiên phát triển

- Tổng vốn đầu tư phát triển mạng lưới trường lớptrên địa bàn thành phố thời kỳ 2013-2020: quy mô vốn, cơ cấu đầu tư, nguồn vốnvà phân kỳ đầu tư.

- Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tưgiai đoạn 2013-2015, nêu rõ địa điểm, thời gian triển khai và hoàn thành, tổngvốn và nguồn vốn đầu tư.

i) Đề xuất các giải pháp và cơ chế, chính sách nhằmthực hiện quy hoạch:

- Về huy động vốn đầu tư phát triển mạng lướitrường lớp

- Về phát triển quỹ đất xây dựng trường lớp

- Về phát triển giáo dục tại vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó khăn.

- Về thu hút và phát triển đội ngũ giáo viên.

- Về quy hoạch phân bố, sắp xếp lại dân cư và pháttriển cơ sở hạ tầng (giao thông, cấp điện, nước…) có tác động đến phát triển mạnglưới trường lớp của thành phố

k) Tổ chức thực hiện.

6. Sản phẩm giao nộp:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp và các sơ đồ, biểuđồ, bản vẽ, phụ lục kèm theo (4 bộ).

- Đĩa CD ghi lại các kết quả điều tra, nghiên cứu(4 đĩa)

- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới trường lớp thành phốĐà Lạt đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000 (4 bản).

- Bản đồ quy hoạch mặt bằng xây dựng từng điểmtrường (4 bản).

7. Tổng kinh phí: 620.000.000 đồng (Sáu trămhai mươi triệu đồng)

8. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp kinh tếthực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

9. Thời gian xây dựng: năm 2013 – 2014

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch vàĐầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn quản lý,sử dụng và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở; Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và Trưởng Phòng Giáo dục và Đàotạo thành phố Đà Lạt căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt