BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số

12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02/10/2006

 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề

đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp

trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe,

lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Sau khi có ý kiến tham gia dự thảo Quyết định đính chính Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4042/BNV-TL ngày 10/11/2006; Bộ Tài chính tại Công văn số 13927/BTC-PC ngày 09/11/2006 và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính khoản 2 mục IV của Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02/10/2006 của liên Bộ Thương mại, Nội vụ, Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ tại các đội quản lý thị trường, như sau:

Đã in là: "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường được hưởng kể từ ngày 22/6/2006 (ngày Quyết định số 120/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường có hiệu lực thi hành)".

Sửa lại là: "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường được hưởng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Như Đính