ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải trong Mục Đề án 30 của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/ UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1988 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

2

Chia tách; hợp nhất; sáp nhật Hội có phạm vi hoạt động trong Tỉnh, Huyện.

Hội, Tố chức phi chính phủ

3

Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh

TĐKT

4

Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND tỉnh

TĐKT

5

Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh

TĐKT

6

Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

TĐKT

7

Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

TĐKT

8

Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

TĐKT

9

Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích đột xuất

TĐKT

10

Thủ tục xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

TĐKT

11

Thủ tục tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thành tích đối ngoại

TĐKT

12

Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

TĐKT

13

Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

TĐKT

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi chính phủ

2

Chia tách,; sáp nhập ; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi chính phủ

3

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

4

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

5

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

6

Thủ tục công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

TĐKT

7

Thủ tục công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

TĐKT

8

Thủ tục công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

TĐKT

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

TĐKT

10

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

TĐKT

11

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.

TĐKT

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

TĐKT

13

Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện

TĐKT

14

Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp huyện

TĐKT

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

TĐKT

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

TĐKT

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

TĐKT

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146674

2

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146693

3

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146695

4

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146770

5

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188310

6

Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146816

7

Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146833

8

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146846

9

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146862

10

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146883

11

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146903

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188328

2

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188330

3

Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188331

4

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188332

5

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188333

6

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188334

7

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188335

8

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188336

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ HOẶC HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú (*)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội hàng năm (Huân chương các loại, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua Chính phủ)

Thi đua, Khen thưởng

188164

2

Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội hàng năm (Bằng khen của UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến)

Thi đua, Khen thưởng

188183

3

Khen thưởng thành tích đột xuất

Thi đua, Khen thưởng

188204

4

Khen thưởng thành tích một mặt theo chuyên đề: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Thi đua, Khen thưởng

188218

5

Hiệp y khen thưởng

Thi đua, Khen thưởng

188219

6

Tiếp nhận đăng ký thi đua

Thi đua, Khen thưởng

188222

7

Cấp phát hiện vật khen thưởng kèm theo

Thi đua, Khen thưởng

188311

8

Khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các cơ quan, tổ chức và đoàn thể tỉnh

Thi đua, Khen thưởng

188312

9

Xác nhận số năm thực tế kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

188313

10

Thu hồi Bằng, Huân, Huy chương kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

188314

11

Trích sao quá trình tham gia kháng chiến của các đối tượng thuộc diện cán bộ đã được khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

188315

12

Điều chỉnh mức khen về tổng kết thành tích kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

188316

13

Cấp đổi hiện vật khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến bị hư hỏng

Thi đua, Khen thưởng

188317

14

Tuyển dụng công chức

Cán bộ công chức

146705

15

Thành lập, chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh , huyện

Hội, Tổ chức phi chính phủ

146811

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục: công nhận các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Lao động tiên tiến; Tập thể lao động tiên tiến

Thi đua, Khen thưởng

188337

2

Thủ tục tặng Giấy khen cho: Thành tích thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thành tích đột xuất; Thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Thi đua, Khen thưởng

188338

3

Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất mát, hư hỏng: Huân chương, Huy chương kháng chiến chống pháp và chống Mỹ.

Thi đua, Khen thưởng

188339

4

Thành lập, chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

188329

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Tên thủ tục: Tặng giấy khen cho: thành tích thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thành tích đột xuất; Thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Thi đua, Khen thưởng

188343

2

Thủ tục công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”

TĐKT

188345

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN