ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2005

cho các huyện, thành phố

_____________
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 48/TT-TC , ngày 13/5/2005 về dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2005 của các huyện và thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2005 cho các huyện, thành phố như sau:

1. Thành phố Lào Cai: 100.000.000.000 đồng

2. Huyện Bảo Thắng: 6.000.000.000 đồng

3. Huyện Bảo Yên: 5.000.000.000 đồng

4. Huyện Bát Xát: 6.500.000.000 đồng

5. Huyện Bắc Hà: 4.500.000.000 đồng

6. Huyện Si Ma Cai: 3.000.000.000 đồng

7. Huyện Văn Bàn: 5.000.000.000 đồng

8. Huyện Mường Khương: 4.000.000.000 đồng

9. Huyện Sa Pa: 16.000.000.000 đồng.

Tổng số: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Cơ chế chính sách thưởng vượt thu đối với ngân sách các cấp:

- Đối với ngân sách huyện: Số vượt thu so với số thu do UBND tỉnh giao được đế lại 100% cho ngân sách huyện chi đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện theo quy định.

- Đối với ngân sách thành phố Lào Cai: Ngoài số vượt thu được điều tiết cho ngân sách thành phố theo quy định, còn được ngân sách tỉnh đầu tư trở lại 50% số vượt thu thực nộp ngân sách tỉnh so với số UBND tỉnh giao để đầu tư các công trình theo đề nghị của UBND thành phố.

- Đối với các xã, phường, thị trấn: UBND tỉnh khuyến khích các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia quản lý, khai thác các quỹ đất trên địa bàn có đủ điều kiên để đưa vào định giá, đấu giá thu tiền sử dụng đất. Số tiền thu được từ định giá, đấu giá các quỹ đất (ngoài quỹ đất nằm trong kế hoạch định giá, đấu giá chung cùa huyện, thành phố) sẽ được ngân sách huyện, thành phố đầu tư trở lại một phần để xây dựng, sửa chữa trụ sở, trạm xá, đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Mức đầu tư tối đa không quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)/01 xã, phường thị trấn/năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các ngành có liên quan; và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thực hiện.

Quyết định này thay thế dự toán thu tiền sử dụng đất quy định tại biểu số 03/DTNS và biểu số 09/DTNS ban hành kèm theo Quyết định số 777/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim