ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ và mức trợ giá,

trợ cước sản xuất than tổ ong

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào công văn số 7464/KT-TH ngày 31/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giá trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi;

Xét công văn đề nghị số 98/TTB-CV ngày 01/9/1997 của Công ty than Tây Bắc và Tờ trình số: 375/TT-KH ngày 12/9/1997 của Sở Kế hoạch và đầu tư sau khi đã thống nhất với Sở Tài chính vật giá về việc điều chỉnh giá bán lẻ, mức trợ cước - trợ giá vận chuyển mặt hàng than tổ ong năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán lẻ, mức trợ giá, trợ cước than tổ ong được ban hành tại mục b, Điều 1 quyết định số 64/QĐ-UB ngày 27/3/1997 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

- Giá bán lẻ thống nhất trên địa bàn tỉnh: 450 đ/viên (bốn trăm năm mươi đồng/viên than tổ ong).

- Mức trợ giá - trợ cước than tổ ong: 150 đ/viên (một trăm năm mươi đồng/viên).

- Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/10/1997.

- Số kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng (ba mươi triệu đồng)

Mức kinh phí bổ xung 30.000.000 đồng trên, trong trường hợp tổng hạn mức kinh phí năm 1997 hết, được cân đối và thanh toán hạn mức kinh phí của năm 1998.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty than Tây Bắc và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng