BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày01/8/2007của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộKhoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổngcục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sauđây:

1. TCVN 9586:2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật

2. TCVN 9963:2014 Cá nước ngọt - Cá tra - Yêu cầukỹ thuật

3. TCVN 9964:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú

4. TCVN 10257:2014 Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống -Yêu cầu kỹ thuật

5. TCVN 10300:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cárô phi

6. TCVN 10301:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cávược

7. TCVN 10325:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chântrắng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh