ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ MỚI THÀNH LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 25/2010/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn vềsố lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Sở Nội vụtại Tờ trình số: 1797/TTr-SNV ngày 07/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độphụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ Thôm Niêng thuộc Đảng bộ xã Cổ Linh, huyệnPác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Mức phụ cấp hàngtháng của Bí thư Chi bộ là 0,75 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày01 tháng 10 năm 2013.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, Thủ trưởng các đơnvị liên quan và Bí thư Chi bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường