UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành quy định về điểu chỉnh phân luồng giao thông đường nội bộ thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

- Xét đề nghị của Sở Giao thông công chính tại Công văn số 790/CV-GTCC ngày 17/8/2005 về việc đề nghị điều chỉnh bổ sung phân luồng giao thông;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Phân luồng đi một chiều cho các loại phương tiện đi trên đường Lương Khánh Thiện theo chiều từ Ngã 6 đến Ngã tư Cầu Đất, cấm chiều ngược lại.

2. Phân luồng đi một chiều cho xe ô tô và xe xích lô trên đường Phạm Minh Đức đi từ ngã 3 Lê Lợi đến ngã 6 Máy Tơ; cấm chiều ngược lại.

3. Phân luồng xe ô tô con đi 2 chiều trên đường Lê Lợi từ Ngã 6 Lạc Viên đến ngã 3 đường Phạm Minh Đức.

4. Phân luồng một chiều cho xe ô tô tải đi trên đường Nguyễn trãi theo chiều từ Ngã 6 Lạc Viên đến Ngã 3 Lê Thánh Tông; cấm chiều ngược lại.

5. Cấm đỗ các loại xe trên đường: Lương Khánh Thiện, Phạm Minh Đức, Nguyễn Trãi.

Điều 2:

- Giao Sở Giao thông công chính và Công an thành phố tổ chức thực hiện phân luồng giao thông.

- Giao Sở Tài chính cấp kinh phí cho việc điều chỉnh phân luồng giao thông theo quy định

Điều 3:

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính, Ban An toàn giao thông thành phố, Ban Thanh tra giao thông thành phố và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

K/T.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Dương Anh Điền