ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHKẾ HOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 359/QĐ-UBND ngày 21/3/2013của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 228/TTr-STC ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kếhoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm năm 2013 đã giao tại Quyết định số:359/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh như sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn01 công trình: 4.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn02 công trình: 4.000 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèmtheo)

Điều 2. UBND huyện PácNặm (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tưtheo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Khobạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm và Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường

BIỂUCHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013

(Kèmtheo Quyết định số: 1992/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT:Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2013 đã giao tại Quyết định số 359/QĐ-UBND

Điều chỉnh

Kế hoạch năm 2013 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Tăng

Giảm

Tổng số

13.000

4.000

4.000

13.000

1

Đường liên thôn Xuân La - Phiêng Coọng, xã Xuân La

3.000

1.500

4.500

UBND huyện Pác Nặm

2

Đường liên thôn Nặm Sai - Cốc Nọt, xã Công Bằng

6.000

2.500

8.500

3

Đường liên thôn Cao Tân - Nà Lài, xã Cao Tân

4.000

4.000

0