UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG SẢN XUẤT THỦA GẦN TẠI KHU VỰC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TỈNH SƠNLA ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07tháng 9 năm 2006 của Chính phủ v/v lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Công văn số 37/BNN-TCTS ngày 31 tháng01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đầu tư kết cấuhạ tầng dự án nuôi cá nước lạnh lòng hồ thủy điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 499/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án quy hoạch hệthống sản xuất thủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La với những nộidung sau:

1. Tên dự án

Quy hoạch hệ thống sản xuất thủy sản tại khu vựclòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

2. Chủ đầu tư

Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

3. Mục tiêu quy hoạch

- Xây dựng cơ bản quy hoạch hệ thống sản xuấtthủy sản tại khu vực lòng hồ thủy điện tỉnh Sơn La dựa trên cơ sở khoa học phùhợp với thực tiễn sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng và định hướng ngànhthủy sản của tỉnh nhất là việc phát triển nuôi, khai thác thủy sản ổn định bềnvững.

- Khai thác tối đa và có hiệu quả tiềm năng vàlợi thế mặt nước ao, hồ nhất là diện tích mặt nước hai hồ thủy điện Hòa Bình,thủy điện Sơn La làm tăng giá trị sản xuất của ngành thủy sản, chuyển từ tựcung tự cấp sang phát triển sản

phẩm thủy sản hàng hóa để xóa đói, giảm nghèo,ổn định cuộc sống cho đông bào các dân tộc đặc biệt là các đồng bào di vén vùnglòng hồ thiếu đất canh tác, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, an toàn xãhội của tỉnh.

4. Địa điểm, quy mô lập quy hoạch

Vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện SơnLa thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

5. Kinh phí lập Quy hoạch

Khái toán tổng kinh phí lập quy hoạch khoảng 800triệu đồng (tám trăm triệu đồng).

Kinh phí lập quy hoạch xác định trên cơ sở đềcương, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Nguồn kinh phí

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh.

7. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Năm2013 - 2014

Điều 2. Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thựchiện đảm bảo tuân thủ Luật Xây dựng; hướng dẫn và các quy định hiện hành củaChính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về quản lý dự án đầu tư, quyhoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục thủy sản; Thủ trưởng cácngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M01), 18b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh