ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT QUY HOẠCH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNGXÂY DỰNG TRUNG TÂM HUYỆN LỴ CÁT TIÊN (THỊ TRẤN CÁT TIÊN) - HUYỆN CÁT TIÊN ĐẾNNĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 87/TTr ngày17/7/2013 của Trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng (huyện Cát Tiên)và văn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch số 40/SXD-KTQH ngày13/9/2013 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ,dự toán khảo sát, quy hoạch: điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Trung tâmhuyện lỵ Cát Tiên (thị trấn Cát Tiên) - huyện Cát Tiên đến năm 2025.

1. Chủ đầu tư: Trung tâmquản lý khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên.

2. Tổ chức tư vấn lập nhiệmvụ quy hoạch và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Đồng.

3. Vị trí và quy mô quyhoạch:

- Vị trí: xã Phù Mỹ và thị trấnĐồng Nai, huyện Cát Tiên;

- Diện tích quy hoạch: 436 ha.

4. Tỷ lệ quy hoạch: 1/2.000.

5.Nhiệm vụ, nội dung quyhoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo khoản 2 văn bản thẩm định nhiệm vụ,dự toán khảo sát quy hoạch số 40/SXD-KTQH ngày 13/9/2013 của Sở Xây dựng.

6. Tổng dự toán:958.869.000,0 đ (chín trăm năm tám triệu, tám trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:55.671.000 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch:605.220.000 đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quyhoạch: 10.122.000 đồng;

- Chi phí thẩm định quy hoạch: 46.760.000đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch:42.911.000 đồng;

- Kinh phí công bố quy hoạch (dựnguồn): 16.506.000 đồng;

- Kinh phí lấy ý kiến cộng đồng dâncư (dự nguồn): 11.004.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa hình:170.676.000 đồng.

Điều 2.

1.Việc lựa chọn nhà thầulập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu vàtuân thủ các quy định về điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân khi lựachọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệmcăn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổchức triển khai thực hiện.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấnlập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầucủa cơ quan thẩm định tại văn bản số 40/SXD-KTQH ngày 13/9/2013; chi phí côngbố quy hoạch, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư phải được lập, thẩm định và phêduyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; xác định quy mô diệntích khảo sát, cấp địa hình, diện tích thực tế có tác động trực tiếp của quyhoạch và căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Giám đốcTrung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng - huyện Cát Tiên và Thủtrưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt