ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN KHẢO SÁT QUY HOẠCH: QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHUVỰC ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - TRẦN THÁI TÔNG - TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 9, 10, 11 -THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 34/TTr-PTHTKT ngày 26/8/2013 của Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật (thành phố Đà Lạt) vàvăn bản thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch số 48/SXD-KTQH ngày 26/9/2013của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ,dự toán khảo sát, quy hoạch: Quy hoạch phân khu: khu vực đường Hùng Vương -Trần Thái Tông - Trần Quang Diệu, phường 9, 10, 11 - thành phố Đà Lạt.

1. Chủ đầu tư: Trung tâm pháttriển hạ tầng kỹ thuật - thành phố Đà Lạt.

2. Tổ chức tư vấn lập nhiệmvụ quy hoạch và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Đồng.

3. Vị trí và quy mô quyhoạch:

- Vị trí: phường 9, 10, 11 thànhphố Đà Lạt;

- Diện tích quy hoạch: 46ha.

4. Tỷ lệ quy hoạch: 1/2.000.

5.Nhiệm vụ, nội dung quyhoạch và thành phần hồ sơ quy hoạch: theo khoản II văn bản thẩm định nhiệm vụ,dự toán khảo sát quy hoạch số 48/SXD-KTQH ngày 26/9/2013 của Sở Xây dựng.

Ngoài ra, đồ án thực hiện đầy đủquy định về cải tạo, chỉnh trang đô thị quy định tại Điều 31, Luật Quy hoạch đôthị.

6. Tổng dự toán: 789.339.000,0đ (bảy trăm tám mươi chín triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 48.503.000đồng;

- Chi phí lập quy hoạch: 465.520.000đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quyhoạch: 8.819.000 đồng;

- Chi phí thẩm định quy hoạch: 39.842.000đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch: 35.589.000đồng;

- Kinh phí công bố quy hoạch (dựnguồn): 12.696.000 đồng;

- Kinh phí lấy ý kiến cộng đồng dâncư (dự nguồn): 8.464.000 đồng;

- Chi phí khảo sát địa hình: 169.906.000đồng;

Điều 2.

1.Việc lựa chọn nhà thầulập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng Luật Đấu thầu vàtuân thủ các quy định về điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân khi lựachọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệmcăn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước để tổchức triển khai thực hiện.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấnlập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các yêu cầucủa cơ quan thẩm định tại văn bản số 48/SXD-KTQH ngày 26/9/2013; chi phí côngbố quy hoạch, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư phải được lập, thẩm định và phêduyệt dự toán chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; xác định quy mô diện tíchkhảo sát, cấp địa hình, diện tích thực tế có tác động trực tiếp của quy hoạchvà căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để thanh quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Trungtâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật - thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các ngành,đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt