QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đơn giá vận chuyện, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị Định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư;

Xét tờ trình số 92/SXD-VKT ngày 14/08/2000 của Liên Sở: Xây Dựng- Tài Chính vật giá về việc đề nghị phê duyệt đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra huyện dảo Bạch Long Vĩ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/tấn

STT

Diễn giải công việc

Vật liệu đóng bao

Vật liệu không đóng bao

1

Vận chuyển bằng tàu biển từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ

70.000

70.000

2

Bốc xếp bằng thủ công từ cảng xuống tàu tại Hải Phòng–cự ly 50m

5.000

5.000

3

Bốc xếp bằng thủ công từ tàu lên cảng tại đảo Bạch Long Vĩ–cự ly 50m

13.000

13.000

4

Bốc xếp từ cầu cảng Bạch Long Vĩ lên, xuống bằng thủ công (cự ly dưới 5m) và vận chuyện bằng ôtô đến chân công trình tại đảo.

36.000

36.000

5

Chi phí đóng bao hàng tời (cát xây trát, cát bê tong, đá 1x2, đá mạt, vôi)

43.750

Cộng

168.550

124.800

Điều 2. Điều kiện, phạm vi áp dụng:

- Đơn giá vận chuyển bốc xếp trên áp dụng với điều kiện làm việc trong thời tiết bình thường. Nếu thời tiết xấu, gây khó khăn cho công tác vận chuyển trên biển, giá nhiên liệu của phương tiện vận chuyển thay đổi thỳ Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung.

- Đơn giá vận chuyển trên đã có thuế giá trị gia tăng.

- Đơn giá vận chuyển trên là cơ sở tính giá trị vật liệu đến chân công trình phục vụ cho việc tính dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc sở hữu nhà nước trên đảo Bạch Long Vĩ.

Điều 3. Giao Sở Xây Dựng, Sở Tài chính vật giá hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy