THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO,VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁCTUYẾN ĐƯỜNG VÀ CẶP CỬA KHẨU VÀO NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 1: CÁC HÀNH LANG, TUYẾN ĐƯỜNGVÀ CẶP CỬA KHẨU BIÊN GIỚI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA, CỘNGHÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, LIÊN BANG MI-AN-MA,VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ TẠO THUẬN LỢI CHOVẬN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HÓA QUA LẠI BIÊN GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chínhphủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải tại văn bản số 11218/TTr-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung BảnGhi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc TháiLan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ sung các tuyến đường vàcặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1: Các hành lang, tuyến đường và cặp cửa khẩubiên giới của Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dânTrung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc TháiLan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển ngườivà hàng hóa qua lại biên giới.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làmthủ tục đối ngoại ủy quyền cho 01 lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chínhphủ Việt Nam ký Bản Ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của phía Lào vàThái Lan./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải