ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BANCHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2013;

Căn cứ Chỉ thị số: 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo phòng, chống khủng bố tỉnh với các thành viên như sau:

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Giámđốc Công an tỉnh.

3. Phó Trưởng ban: Chỉ huy trưởngBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. Các Ủy viên:

4.1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

4.2. Giám đốc Sở Tài chính;

4.3. Giám đốc Sở Giao thông Vậntải;

4.4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch;

4.5. Giám đốc Sở Ytế;

4.6. Giám đốc Sở Xâydựng;

4.7. Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông;

4.8. Giám đốc SởTư pháp;

4.9. Giám đốc Ngânhàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh;

4.10. Giám đốc ĐàiPhát thanh Truyền hình tỉnh;

4.11. Phó Giám đốc phụ trách Anninh, Công an tỉnh.

* Các Ủy viên mời tham gia Ban Chỉđạo:

4.12. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnhủy;

4.13. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;

4.14. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổquốc tỉnh;

4.15. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

4.16. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQHvà HĐND tỉnh;

4.17. Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn.

Điều 2. Giúp việc cho BanChỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh là Văn phòng thường trực đặt tại Công an tỉnhdo Trưởng ban Chỉ đạo thành lập.

Điều 3. Ban Chỉ đạo phòng,chống khủng bố tỉnh có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Văn phòng thường trựcxây dựng kế hoạch phòng, chống khủng bố; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số:25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Phòng, chống khủngbố;

- Chỉ đạo xây dựng, triển khaiphương án giải quyết các tình huống khủng bố có thể xảy ra và tổ chức diễn tập;

- Xác định địa bàn, mục tiêu trọngđiểm để tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ và giải quyết các tình huống cóliên quan;

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Quânđội thực hiện chặt chẽ, thường xuyên cơ chế phối hợp theo Nghị định số: 77/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trongthực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vànhiệm vụ quốc phòng;

- Chỉ đạo xây dựng mạng lưới thôngtin, cập nhật mọi thông tin liên quan đến hoạt động khủng bố trên địa bàn,trong và ngoài nước;

- Tùy theo diễn biến tình hình vàyêu cầu, nhiệm vụ, hàng năm điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống khủng bốtrên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Kinh phí phục vụcho các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh; tổ chức diễn tập phòng,chống khủng bố sử dụng ngân sách của tỉnh và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định có liên quan trước đây của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường