ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

GIAONHIỆM VỤ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày28/12/1989; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho ông Vũ KimCứ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thay ông Vũ ĐứcHằng đã chuyển công tác.

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ông Vũ KimCứ được thực hiện theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủtướng Chính phủ, Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày03/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban,ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thành phố; các đơn vị, tổchức, cá nhân có liên quan, ông Vũ Kim Cứ và ông Vũ Đức Hằng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh