ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀCHẾ ĐỘ CHI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO TIN, BÀI ĐĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆNTỬ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệthông tinsố 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụngcông nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trựctuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Nhànước;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTTngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên bộ Tài chính - BộKế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quảnlý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhànước;

Căn cứ Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động củacơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ- UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hànhQuy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về chế độ chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên CổngThông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ ngày01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàichính, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban biêntập Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢTIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO TIN, BÀI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CAOBẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ chitrả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử củatỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hưởng nhuận bút: Người là tácgiả hoặc chủ sở hữu các tin, bài, ảnh được đăng trên Cổng Thông tin điện tử củatỉnh;

2. Hưởng thù lao:

a) Người sưu tầm, cung cấp tinbài, ảnh ... được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

b) Người tham gia thực hiện cáccông việc liên quan đến công tác biên tập, đăng tải tin bài trên Cổng Thông tinđiện tử của tỉnh.

Điều 3. Khung hệ số nhuận bút,tiền nhuận bút

1. Định mức khung hệ số nhuận bút

STT

Thloại

Hệ số nhuận bút

1

Tin ngắn, tin tổng hợp

1 - 2

2

Phóng sự, ký sự, phỏng vấn

1 - 2

3

Bài viết

1,5 - 4

4

nh

0,5 - 1

5

Tin biên tập lại từ các văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành

0,5

Trưởng Ban Biên tập quyết định hệ số nhuận bút tùytheo thể loại, chất lượng tác phẩm nhưng không được vượt quá mức tối đa trongkhung hệ số nhuận bút trên.

2. Tiền nhuận bút = Hệ số nhuận bút x giá trị mộtđơn vị hệ số nhuận bút

Giá trị của một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mứctiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, côngchức, viên chức, các lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức tiền lương cơsở) theo quy định của Chính phủ.

Điều 4. Hệ số giá trị tin bài sưu tầm, tiền thùlao tin bài sưu tầm

1. Định mức hệ số giá trị tin, bài sưu tầm

STT

Thloại

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin ngn, tin tng hợp

0,5

2

Bài viết ngn

1,0

3

nh

0,25

2. Tiền thù lao tin, bài sưu tầm = Hệ số giá trịtin bài x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Điều 5. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao

Kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao tin, bài đượcđăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh do đơn vị tự cân đối dự toán đượcgiao hàng năm.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chi trả nhuận bút, thù lao tin bài sưutầm

Nhuận bút, thù lao cho viên chức chuyên trách cótin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Tiền nhuận bút, thù lao của phóng viên chuyên tráchhằng tháng được hưởng = Tổng nhuận bút, thù lao của các tác phẩm được đăng tảitrong tháng - định mức khoán nhuận búthằng tháng của phóng viên.

Định mức khoán nhuận bút/người/tháng =

SCB x CLCB x TNCTT

22 ngày

Trong đó:

SCS: Mức lương cơ sở

CLCB: Hệ số lương cơbản

TNCTT: số ngày côngthực tế

Điều 7. Chi trả thù lao biêntập, thù lao bộ phận gián tiếp

1. Thù lao biên tập

a) Thù lao biên tập bản thảo thôbằng 25% tổng số tiền nhuận bút hằng tháng.

b) Thù lao biên tập bản thảo tinhbằng 15% tổng số tiền nhuận bút hằng tháng.

* Biên tập viên chuyên trách thuộcTrung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh được áp dụng định mức trừ thù lao biên tập như đối với định mức trừnhuận bút của phóng viên chuyên trách.

Trường hợp chỉ qua một người biêntập (bao gồm cả biên tập bản thảo thô và biên tập bản thảo tinh) thì chi trảthù lao theo mức biên tập bản thảo thô.

2. Thù lao cho bộ phận gián tiếp

Bộ phận quản trị Cổng Thông tinđiện tử, bảo đảm kỹ thuật vận hành Cổng, đăng tin, bài lên Cổng, kiểm tra thôngtin đăng tải trên Cổng được hưởng 10% tổng nhuận bút hằng tháng.

Điều 8. Quy định về giảm trừ

Viên chức, biên tập viên chuyêntrách thuộc Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh đã được hưởng tiền nhuận bút, thù lao biên tập thìkhông được hưởng chế độ làm thêm giờ. Nếu được cử đi học, tập huấn hoặc làm cáccông việc khác theo sự phân công củangười có thẩm quyền được giảm trừ định mức theo số ngày đi học, tập huấn (địnhmức trừ nhuận bút, định mức trừ thù lao).

Điều 9. Thời gian trả nhuận bút, thù lao

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngàytin, bài được đăng trên Cổng, Ban Biên tập có trách nhiệm trả tiền nhuận bút,thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài, ảnh và các đối tượng được hưởngtheo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý,thanh toán, quyết toán kinh phí chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài đăngtrên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo chế độ quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tậpCổng Thông tin điện tử của tỉnh nếu có vướng mắc phát sinh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổsung cho phù hợp./.