BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1999/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT ĐỂ THIẾT KẾ - DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄNTHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố Định mức khảo sát để Thiết kế - Dự toán công trình bưu chính, viễn thông kèmtheo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sửdụng trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. ChánhVăn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quancó trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở TT và TT;
- Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Các doanh nghiệp BCVT;
- Lưu: VT, KHTC (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai