ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông vận tải tại Tờ trình số 675/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của SởGiao thông vận tải.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổchức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến tổchức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃIBỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU(Banhành kèm theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VPQPPL quy định bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

T-BLI-175686-TT

Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý

Do thủ tục này đã được nhập vào thủ tục “Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ” theo Quyết định số 3333/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải