ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜITRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮCKẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnhcác hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ”;

Căn cứ Quyếtđịnh số: 997/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phêduyệt Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnhBắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch tại Tờ trình số: 67/TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt độnghọc tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địabàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộcUBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG,NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1999/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 củaUBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhândân đối với việc học tập suốtđời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tăng cường sựquản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham giacủa toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong cácthư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... tạo phong trào học tập sâu rộng,có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân.

- Huy độngtối đa các nguồn lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển bền vững phong trào xây dựng xã hội học tập,đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho người dân, đặc biệt là ởvùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được họctập thường xuyên, suốt đời trong các thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen họctập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ nănglao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh các hoạtđộng học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốctế, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Đề án triển khai thực hiện phải đảmbảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; xác địnhcụ thể nội dung các chỉ tiêu xây dựng xã hội học tập, các giải pháp thực hiệnvà trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tậptrong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đối tượng sử dụng ở địa phương nhằm tạo điềukiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu,vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên,từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trìnhđộ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chấtlượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Đối với hệ thốngthư viện

* Đối với hệ thống thư viện công cộng

- Phấn đấu đến năm 2020,thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% điểm bưu điện - văn hóa xã tổchức cung cấp dịch vụ truy nhập Internetmiễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu họctập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thư viện tỉnh tổ chức tập huấnchuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện tỉnh và cơ sở.

- Thư viện cấp tỉnh,40% thư viện cấp huyện và 20% điểm bưu điện - văn hoá xã tổ chức hướng dẫn, cậpnhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho độc giả.

- Thu hút số lượt ngườiđến thư viện công cộng hằng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địabàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểubiết đạt 10 - 15% số dân.

- Tăng cường bổ sung tài liệu (các loại sách, báo, tạp chí…) hằng năm tăngtừ 05 - 10% cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4); ngày Sách vàBản quyền thế giới (23/4) hàng năm.

* Đối với hệ thống thư viện thuộc Ngành Giáo dục các cấp trong tỉnh tổ chứcngày hội đọc sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhàtrường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

2.2. Đối với hệ thống bảo tàng

Phấn đấu thu hút số lượt kháchnội địa tham quan bảo tàng, nhà truyền thống hằng năm tăng bình quân 10%, đặcbiệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

2.3. Đối với hệ thốngnhà văn hóa, câu lạc bộ

- Phấn đấu hàng nămthu hút 40% số dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụcho mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết.

- Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Tăng số lượng các buổi biểudiễn nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm về các xã, các thôn, bản vùng sâu,vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Cán bộ văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa, thể thao các huyện, thị xã và cánbộ phụ trách các thiết chế văn hóa cơ sở được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụthường xuyên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; đổi mới phươngthức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với thực tế ởđịa phương

1.1. Thư viện

- Từng bước xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệthống thư viện công cộng và chuyên ngành bảo đảm tổ chức các hoạt động phục vụnghiên cứu, học tập của nhân dân.

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệthông tin, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử, xây dựng bộ phận tàiliệu phù hợp với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt chú ý tới đối tượng người dân tộcthiểu số, người khiếm thị, trẻ em.

- Tăng cường công tác phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo giữa cácthư viện, tập trung phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn theo hướngtổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện kết hợp với mô hình trung tâm họctập cộng đồng, nhà văn hóa (xã, thôn) và điểm bưu điện - văn hóa xã; khuyến khíchtạo điều kiện cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng.

1.2. Bảo tàng

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bảo tàng tỉnh,nhà truyền thống ở các di tích đủ điều kiện tổ chức các hoạt động phục vụ nhândân tham quan học tập; đổi mới hoạt động bảo tàng, gắn di sản văn hóa với giáodục học đường.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, học tập tại bảo tàng, nhà truyềnthống, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tại các địa phương.

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân ngày Di sảnvăn hóa (23/11) hằng năm nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là các em học sinh,sinh viên tham gia.

- Khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ cácchương trình giáo dục trong bảo tàng.

- Tích cực sưu tầm các bộ sưu tập hiện vật quý tiêu biểu để trưng bày cốđịnh và đưa về cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động.

1.3. Nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Từng bước hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao trênđịa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã theo hướngchuẩn hoá về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức…

- Tăng thời gian tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động củanhà văn hóa, câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động; xây dựng và tổ chức các loạihình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nâng caonăng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làmviệc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Nâng cao năng lựctổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trongcác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Nâng cao kiếnthức, kỹ năng tổ chức cũng như vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khainhiệm vụ này thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Nâng cao ý thứcvề tự học tập thường xuyên của chính bản thân công chức, viên chức làm việctrong các thiết chế văn hóa thực sự trở thành người tư vấn hướng dẫn tìm kiếmvà sử dụng thông tin, tri thức một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập củamọi tầng lớp nhân dân.

3. Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền vềhọc tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Đổi mới nội dung,phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Nội dung tuyêntruyền: Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nângcao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên,từ đó hình thành thói quen tự học; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của ngườidân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt độnggiáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, trí lực, nhân lực chohoạt động này; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên các phương tiện thôngtin đại chúng; thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời;xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thiết chế thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; lồng ghép, tuyên truyền gắn với công tác xâydựng đời sống văn hóa cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Tăng cườngquan hệ hợp tác và đẩy mạnh công tác xã hội hóa

- Tăng cường giaolưu, học hỏi kinh nghiệm các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trongvà ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, áp dụng vào thực tế củađịa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

- Huy động cácnguồn lực tài chính hợp pháp, tranh thủ sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các tổchức, cá nhân để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phíthực hiện Đề án bao gồm nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và cácnguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Ngân sách địaphương chi cho các nhiệm vụ sau:

a) Củng cố, nângcấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống,nhà văn hóa, câu lạc bộ.

b) Các hoạt độngtuyên truyền tại địa phương.

c) Đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đang làm việc trong cácthiết chế văn hóa.

3. Các cơ quan,đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toánkinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiệntheo quy định.

V. TIẾN ĐỘ THỰCHIỆN

1. Giai đoạn01: 2014 - 2015

- Xây dựng mới,nâng cấp cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị cho các thiết chế văn hoá: Thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa.

- Xây dựng chươngtrình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổchức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại các thiết chế văn hóacơ sở.

- Tổ chức các hoạtđộng thu hút nhân dân tham gia học tập, học tập suốt đời thông qua các thiếtchế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tổ chức tuyêntruyền Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanhcơ sở, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, các chương trình nghệ thuật…

- Phát động phongtrào học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộtheo nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Giám sát, kiểmtra việc tổ chức việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà vănhóa, câu lạc bộ ở các địa phương để tổ chức sơ kết giai đoạn I.

2. Giai đoạn02: 2016 - 2020

- Tiếp tục triểnkhai Đề án, hoàn thành các mục tiêu.

- Duy trì, củngcố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tiếp tục xâydựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hànhvà tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại các thiết chếvăn hóa cơ sở.

- Tăng cường tổchức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu sinhhoạt học tập của nhân dân trong các thiết chế văn hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địaphương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai lồng ghép các hoạt độngcủa Đề án với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phongtrào “Xây dựng nông thôn mới”.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chứccác hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn, phát triển cácthiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạchtriển khai Đề án trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án hàng năm,báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phươngxây dựng kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục phổ thông các cấp thôngqua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã củng cố, nângcao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; phối hợpchặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình hoạtđộng lồng ghép giữa Trung tâm Học tập cộng đồng và Trung tâm Văn hóa, thể thaocấp xã.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thôngqua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sởgiáo dục.

3. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

- Tham mưu bố tríkinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp vớicác Sở, Ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đầu tư đối với hoạt độngcủa Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưucho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theoKế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ngànhliên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Đề án;phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyêntruyền về xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiệnĐề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ” hàng năm và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xâydựng và triển khai có hiệu quả đề án truyền thông về xã hội học tập, trong đócó nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảotàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn

Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” tuyên truyền người dân thườngxuyên học tập trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ.

7. UBND các huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạchnày và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệnvà cân đối, bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn quản lý.

- Theo dõi, đônđốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương;định kỳ 06 tháng, một năm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định

- Tuyên truyền,vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt việc học tập suốt đờitrong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa bàn.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chứcnghề nghiệp

- Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu giáochức, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổchức xã hội khác tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và nhân dân nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên tại bảotàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- HộiKhuyến học tỉnh nghiên cứu đưa nội dung tổ chức và triển khai các hoạt động họctập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thành mộttrong những tiêu chí công nhận "Cộng đồng học tập" của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốtđời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnhBắc Kạn đến năm 2020./.