NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việcđiều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh

Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15-6-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế và các Vụ liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 của Quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ban hành theo Quy định số 380/1997-QĐ-NHNN1 ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép duy trì trạng thái đồng Việt Nam trong phạm vi 15% (mười lăm phần trăm) so với vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và quỹ dự trữ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi bổ sung quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý