BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 20/2001/QĐ-BVGCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU CHÊNHLỆCH GIÁ MỦ CAO SU NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU ĐƯA VÀO QUỸ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

TRƯỞNG BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/1/1993 củaChính phủ quy định nhiệm, vụ quyền và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 195/1999/QĐ /TTg ngày 27/9/1999 về việc lập, sử dụng Quỹ hỗtrợ xuất khẩu;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại văn bản số 989/VPCP-KTTH ngày 15-3-2001 của Văn phòng Chính phủ:"về việc điều tiếtxuất khẩu mủ cao su";
Sau khi trao đổi ý kiến với các ngành có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu chênh lệchgiá xuất khẩu loại mủ cao su nguyên liệu chưa qua sơ chế đưa vào Quỹ hỗ trợxuất khẩu là 6% trên giá xuất khẩu thực tế tại cửa khẩu Việt Nam (giá DAF) hoặctại cảng xuất khẩu Việt Nam (giá FOB).

Điều 2. Các tổ chức kinh tế thuộc mọithành phần kinh doanh có xuất khẩu mặt hàng mủ cao su nguyên liệu nhuư quy địnhở Điều 1 ngoài nhiệm vụ nộp thuế theo luật định (nếu có) còn phải nộp khoản thuchênh lệnh giá theo Quyết định này và theo quy chế nộp thuế xuất khẩu hiện hành.

Điều 3. Tổng công ty Cao su Việt Nam vàUỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến cao su mua kịp thờivà mua hết mủ cao su cho dân theo giá đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà máy chếbiến và người trồng cao su, tránh tình trạng ép giá khi thu mua mủ cao su củakhu vực dân doanh.

Điêu 4: Quyết định này thi hành đối vớilượng mủ cao su nguyên liệu chưa qua sơ chế xuất khẩu có đăng ký tờ khai xuấtkhẩu với cơ quan Hải quan từ sau 0 giờ 05/4/2001.

KT. TRƯỞNG BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Vinh