ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 04 tháng 03 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

" V/V KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG "

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Quyết định số: 207/1999/QĐ-TTg ngày 25-10- 1999 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương đảng ( khoá VIII);

- Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tại công văn số: 37/GTVT-TC ngày 11/01/2002, V/v Đề nghị điều chỉnh việc sát nhập và gọi tên phòng, ban nghiệp vụ Sở;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng gồm có các phòng giúp việc như sau:

1- Phòng Tổ chức- Hành chính

2- Phòng Quản lý vận tải và Khoa học -Kỹ thuật

3- Phòng Quản lý kinh tế

4- Phòng Quản lý giao thông- Xây dựng cơ bản

5- Thanh tra Sở

Đơn vị trực thuộc Sở: Ban Thanh tra giao thông.

Điều 2: Mỗi phòng có Trưởng phòng và có từ l đến 2 phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Trưởng Ban TCCQ tỉnh Lâm Đồng.

Việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức ở các phòng trực thuộc Sở do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải quyết định cụ thể trong tổng số biên chế chung được UBND Tỉnh giao hàng năm.

Điều 3: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, các Văn bản hướng dẫn của ngành dọc và điều kiện thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên