UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

về việc bãi bỏ Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 30.8.2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Bãi bỏ quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 30.8.2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, kế hoạc và đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, thương mại và Du lich, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan,, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Tuý