ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dựán đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việclập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãivề việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các côngtrình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 515/TTr-SXD ngày 12/7/2007, Báocáo số 99/BC-STP ngày 09/7/2007 của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định vềviệc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phầnxây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng là cơ sở đểxác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dựán đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Bộ đơn giá này thay thế Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vựcthống nhất tỉnh Quảng Ngãi năm 1999 – Phần xây dựng (Chương I – Chương XI) banhành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UB ngày 23/4/1999 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hướngdẫn việc áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng và tổ chức thựchiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Công báo Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Công báo và trang tin điện tử tỉnh;
- VPUB: PVP, KHTH, CNXD, TCTM, KLTN, NC, VHXH;
- Lưu: VT, Xd.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH –PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày19/7/2007 của UBND tỉnhQuảng Ngãi)

Thực hiện Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 củaUBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xâydựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng là chỉ tiêu kinhtế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân côngvà máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép,100m dài cọc .v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cảnhững chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảothi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình– Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỢC XÁCĐỊNH TRÊN CƠ SỞ

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủquy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong cáccông ty nhà nước.

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ vềviệc điều chỉnh mức lương tối thiểu.

- Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng banhành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng.

- Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với cáccông trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành theo Quyết định số70/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng công trìnhcủa Bộ Xây dựng.

- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG GỒM CÁC CHI PHÍSAU

a. Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặccác bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng chomáy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cầncho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Trongchi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đốivới các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá lấy theo mặtbằng giá đã được thông báo tại Thành phố quý I/2007 và chưa bao gồm thuế giátrị gia tăng.

Đối với một số vật liệu phụ khác chưa có giá quy định thìtạm tính theo mức giá hợp lý. Đối với một số đơn giá công tác xây lắp chưa tínhchi phí vật liệu chính, khi lập dự toán và thanh toán cần tính toán chi phí vậtliệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

b. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, cáckhoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhânxây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày côngđịnh mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng côngtrình – Phần xây dựng được xác định như sau:

Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tốithiểu là 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèmtheo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưuđộng ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ởmức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và mộtsố chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiềnlương cấp bậc.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình phần xâydựng được tính cho nhóm I của bảng lương A.1.8.

Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộccác nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì phi phí nhân công được nhân với hệ sốđiều chỉnh sau:

+ Thuộc nhóm II: bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giáPhần xây dựng.

+ Thuộc nhóm III: bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giáPhần xây dựng.

Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày/tháng.

c. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công chínhtrực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vịkhối lượng công tác xây dựng.

3. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG

Bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng bao gồm 11 chương,phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhấttheo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong Định mức dự toánxây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát.

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗcọc khoan nhồi.

Chương IV: Công tác làm đường

Chương V: Công tác xây gạch đá

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tôngđúc sẵn

Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoànthiện khác

Chương XI: Các công tác khác

Mỗi loại đơn giá được trình bày tóm tắt thành phần côngviệc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xácđịnh theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

4. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂYDỰNG

- Bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng này là cơ sởxác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch,quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình và xác định giá xét thầu xây lắp cáccông trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt £ 4m; £ 16m; £ 15m và từ cốt ± 0.00đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không quy định độcao như công tác trát, láng, ốp, .v.v… nhưng khi thi công ở độ cao £ 16m; £ 50mvà > 50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

- Đối với những công tác xây lắp chưa có định mức, đơn giá,chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công đểlập định mức đơn giá của các loại công tác đó gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình BộXây dựng phê duyệt.

- Đối với những công tác xây lắp đã có định mức nhưng chưacó đơn giá, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn căn cứ vào thiết kế, điều kiệnthi công và các định mức của Bộ Xây dựng để lập đơn giá của các loại công tácđó gửi Sở Xây dựng xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình –Phần xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về SởXây dựng để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

GIÁM ĐỐC
Trần Thao Mười

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành