ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, KHAI THÁC THÔNG TIN; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀPHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 22/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin Ban hành Quy chế quảnlý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trênInternet;

Căn cứ Giấy phép số 48/GP-BVHTTngày 18/2/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin về thiết lập Trang thông tin điện tửtỉnh Hà Tĩnh trên Internet;

Theo đề nghị của Sở Bưu chính Viễnthông tại văn bản số 65/SBCVT ngày 27/4/2007, kèm theo văn bản thẩm định số 214/BC-STP ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định vềcung cấp, khai thác thông tin; quản lý, sử dụng và phát triển Trang thông tinđiện tử tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Banbiên tập trang tin, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KT văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Các tổ CV. VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT-CN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

QUY ĐỊNH

VỀ CUNG CẤP, KHAI THÁC THÔNG TIN; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANGTHÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh trên mạng Internet(gọi tắt là Website tỉnh), địa chỉ: http://www.hatinh.gov.vnlà tập hợp các dữ liệu về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của tỉnhHà Tĩnh, được tích hợp trên mạng Internet, nhằm phục vụ các đối tượng trongtỉnh, trong nước và quốc tế truy cập, khai thác các thông tin hợp pháp liênquan đến tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Việc cung cấp, khai thác thông tin trên Website của tỉnhlà quyền lợi, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành,đoàn thể, tổ chức xã hội; các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp,hội nghề nghiệp và cá nhân (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân).

Điều 3. Quy định này áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân có thamgia và cung cấp, khai thác thông tin trên Website tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Website tỉnh Hà Tĩnh ưu tiên đưa những thông tin sau đây:

1. Thông tin chung về quê hương, con người Hà Tĩnh,thông tin về Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh của tỉnh (không thuộc diệnbí mật theo quy định); về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tình hình hoạtđộng, quy hoạch phát triển của các ngành, địa phương; thủ tục hành chính và cácvấn đề cần công khai trong các hoạt động phục vụ quá trình phát triển của tỉnh.

2. Tin tức thời sự chính trị, kinh tế - xã hội quantrọng diễn ra trong tỉnh; trong nước và quốc tế.

3. Các văn bản Quy phạm pháp luật; các văn bản lãnhđạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, ngành, địa phương cần phổ biến.

4. Các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề củaUBND tỉnh cần phổ biến.

5. Thông tin về các nhân tố mới, các tập thể, cánhân điển hình tiên tiến.

6. Các nội dung và hoạt động đặc trưng riêng củatừng đơn vị có tác dụng tốt đến quá trình phát triển chung.

7. Các thông tin vì sự phát triển của doanh nghiệp;các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn.

8. Các thông tin về cải cách hành chính; các thủtục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Điều 5. Những thông tin quan trọng liên quan tới công tác đối ngoạitrong quá trình hội nhập, phát triển sẽ được đưa tin bằng cả tiếng Việt vàtiếng Anh.

Điều 6.Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện thị xã; các tổchức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là ngành, địa phương) phải có bộ phậntổng hợp thông tin thuộc lĩnh vực công tác của ngành, địa phương mình - do Thủtrưởng đơn vị trực tiếp phụ trách - để tổ chức việc thu thập:

- Thông tin giới thiệu về ngành, địa phương thuộccác lĩnh vực quản lý.

- Thông tin về thủ tục hành chính các lĩnh vựcthuộc ngành, địa phương giải quyết để công khai cho nhân dân, doanh nghiệp, nhàđầu tư.

- Thông tin về các quy hoạch phát triển ngành, địaphương đã được phê duyệt, công bố để thực hiện và giám sát việc thực hiện quyhoạch.

- Thông tin về số liệu thống kê kết quả phát triểnhàng năm (cần phổ biến) và các thông tin cần thiết khác...vv.

Thông tin gửi về Ban biên tập đặt tại Sở Bưu chínhViễn thông, để tổ chức đưa lên Website của tỉnh. Thông tin cung cấp phải bảođảm chính xác, trung thực, gửi đúng thời gian. Thủ trưởng đơn vị chịu tráchnhiệm về nội dung thông tin cung cấp cho Website. Ban biên tập Website có tráchnhiệm tổ chức tiếp nhận thông tin của các địa phương, đơn vị.

Điều 7. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ cung cấp các văn bản quyphạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành do UBND tỉnh ban hành (được phépcông bố) bằng văn bản và file dữ liệu cho Ban Biên tập để đưa lên Website. Cáchthức giao nhận thông tin theo quy định tại Điều 8, Quy định này.

Ban Biên tập có trách nhiệm xây dựng một số trangtrên Website có dung lượng đủ lớn để Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vàHĐND tỉnh đăng tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành... cần thiết phổbiến rộng rãi.

Điều 8. Các thông tin dưới dạng văn bản được ký, đóng dấu gửi Banbiên tập, đồng thời gửi kèm file dữ liệu qua hộp thư điện tử [email protected]

Điều 9. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị xâydựng danh mục, thời gian và phân quyền truy cập, khai thác thông tin trên Trangđiều hành tác nghiệp, đồng thời phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông đưa Trangđiều hành tác nghiệp lên Website của tỉnh. Quyền truy cập các thông tin có chếđộ bảo mật được quy định riêng.

Hàng ngày, các ngành, địa phương có trách nhiệmtruy cập vào Website của tỉnh để khai thác, tổ chức thực hiện những công việccó liên quan đến đơn vị mình trong các chuyên mục như: Văn bản quy phạm phápluật; văn bản mới ban hành; các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh... từng bướchạn chế việc sao, gửi các văn bản qua đường văn thư.

Điều 10. Ban biên tập Website tỉnh thực hiện việc tổng hợp, biên tậpcác thông tin đưa lên Website và chịu trách nhiệm chung về các thông tin trênWebsite.

Điều 11. Tất cả các thông tin, dữ liệu dạng chữ trên Website tỉnhphải dùng phông chữ Unicode (font Unicode) và bộ mã các ký tự chữ Việt theotiêu chuẩn Việt Nam 6906:2001.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.Sở Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức quản trị bảo đảm cho Website tỉnh hoạtđộng thông suốt, liên tục. Quản lý tài chính, tài sản và con người; lập kếhoạch hàng năm về bảo trì, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp phần mềm và cáckhoản chi khác nhằm duy trì và phát triển Website của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện việc cập nhật tin tức, dữ liệudo Ban biên tập cung cấp lên Website kịp thời, chính xác, trung thực và đúngquy định của pháp luật. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữthông tin trên Website tỉnh.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khaithác thông tin trên Internet, về xây dựng Website của các ngành, địa phương đểtham gia vào Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

Điều 13. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch đượcUBND tỉnh phê duyệt, hàng năm bố trí kinh phí cho việc quản lý, quản trị, duytrì, xây dựng và phát triển Website tỉnh.

Điều 14. Thủ trưởng các ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kếhoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định nhằm cung cấp, khaithác, duy trì và phát triển thông tin trên Website tỉnh.

UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân viếttin, bài cung cấp thông tin trên Website tỉnh. Tác giả có tin, bài đăng tảitrên Website được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định.

Điều 15. Khen thưởng và kỷ luật: Các tập thể, cá nhân có thành tíchtrong việc cung cấp và khai thác thông tin trên Website sẽ được khen thưởng.Nếu vi phạm quy định, làm thiệt hại đến tài sản, thiết bị, dữ liệu, bảo mậttrên Website của tỉnh, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Giao Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Văn phòngUBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định vàđịnh kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướngmắc cần sửa đổi, bổ sung, các ngành, địa phương thông báo về Ban biên tậpWebsite tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.