UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15 tháng 11 năm 2006của Bộ trường Bộ kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư pháttriển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trường Bộ Tàichính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhândân tỉnh khoá VII kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) Về “phê chuẩn dự toán ngân sáchNhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấpdưới, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007”;
Căn cứ công văn số 50/HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề việc chấp thuận điều chỉnh vốn XDCB năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007như sau:

1. Tổng số: 717,982tỷ đồng

2. Bổ sung vốn cho14 ( mười bốn ) danh mục công trình

(Cụ thể kế hoạchđiều chỉnh và bổ sung vốn các danh mục công trình có bản chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, Giámđốc sở Kế hoạch và đầu tư thông báo cụ thể cho chủ đầu tư để triển khai thựchiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, các Đoàn thể,các Hội, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (b/c);
- Bộ KH&ĐT,BTChính;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, các PCT UBT;
- BLĐ.VP;
- Các phòng TH,KTTH,KTN,VHXH;
- Lưu: 5.04.02.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHLê Thanh Xuân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hànhQuyết định 20/2007/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hànhQuyết định 20/2007/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành