THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC VỊTRÍ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số: 39/2001/PL-UBTVQH khoá X, ngày 16/11/2001 của Uỷban Thường vụ Quốc hội khoá X; Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Thông tư số: 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin,về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 24/2003/NĐ-CP; Thông tư số: 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 sửa đổi bổ, sung một số quy định của Thông tưsố 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thựchiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Quyết định số: 49/2005/QĐ-UBND ngày 05/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkNông, về việc ban hành Quy định hoạt động quảng cáo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số: 113/TTr -VHTT ngày 24 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy hoạch các vị trí tuyên truyền cổđộng chính trị và quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2010(Có Quy hoạch chi tiết kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các quy địnhtrước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Xâydựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịchUBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Cbáo, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

QUY HOẠCH

VỊ TRÍ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG CHÍNHTRỊ VÀ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2007/QĐ-UBND , ngày 15 tháng 11 năm 2007của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀQUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động quảng cáonhững năm qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tương đối chặt chẽ. Ngành Văn hóaThông tin đã tiến hành tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp phép cho các tổ chức và cánhân đúng theo quy định pháp luật. Thường xuyên mở đợt thanh tra, kiểm tra diệnrộng, đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh,Thanh tra chuyên ngành; phối hợp các ngành hữu quan kiểm tra phát hiện nhiều vụsai phạm và xử lý đúng theo Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản có liên quan.

Tuy nhiên, trong những năm qua công tác quy hoạch quảng cáochưa thực hiện được do quá trình quy hoạch và phát triển đô thị hóa diễn ra đadạng, phức tạp và chưa ổn định.

Từ thực trạng trên dẫn đến hiệu lực quản lý nhà nước đối vớihoạt động quảng cáo chưa cao, một số mặt như thẩm định, cấp phép còn lúng túng,khó xác định được vị trí, địa điểm treo quảng cáo cụ thể, cũng như việc thựchiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” gặp khó khăn; công tácthanh tra, kiểm tra gặp nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc treo đặtcác phương tiện quảng cáo từng lúc, từng nơi còn diễn ra tràn lan, chồng lấn,gây mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh của quy hoạch này chủ yếu trên địa bànđô thị, các thị trấn, các trung tâm huyện và đối với các phương tiện quảng cáolà bảng, biển, panô, màn hình, băng rôn, vật phát quang, vật thể trên không,dưới nước, vật thể di động khác.

2. Yêu cầu

a) Ưu tiên các hoạt động tuyên tuyền cổ động chính trị, độngviên toàn xã hội thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

b) Tạo điều kiện cho các tổ chức đơn vị sản xuất, kinh doanhgiới thiệu hoạt động, quảng bá sản phẩm theo đúng các quy định của Pháp luật,góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đạihóa.

c) Giữ gìn môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn, trậttự công cộng; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng.

3. Khuyến khích các hình thức quảng cáo bằng công nghệ hiệnđại có tính thẩm mỹ cao.

4. Địa điểm khu vực cấm quảng cáo: trụ sở cơ quan Đảng,chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội; khu vực an ninh quốc phòng, di tíchlịch sử, di tích văn hoá; trường học, bảo tàng, bệnh viện; Khu vực nghĩa trang,chùa, nhà thờ, đình, đền, miếu; Khu tượng đài, vườn tượng, nơi dành riêng choviệc cổ động chính trị và các mục đích kinh tế - xã hội khác; quảng cáo trênnóc nhà, khu vực nằm trong lộ giới bảo vệ an toàn giao thông đường bộ, đườngsắt, đường thuỷ, an toàn lưới điện, an toàn phòng cháy chữa cháy; nơi đặt cácbiển báo giao thông, khu vực treo đặt các pa nô, băng rôn cổ động chính trị,địa điểm niêm yết các văn bản của nhà nước và các hình thức quảng cáo vi phạmtrật tự, an toàn xã hội khác như: che khuất tầm nhìn của người tham gia giaothông, che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông. Không được phát tánngoài đường các loại tờ gấp, tờ rời quảng cáo (tờ gấp, tờ rời quảng cáo chỉđược sử dụng tại nơi bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm) và treo, dựng,giăng, mắc ngang qua đường giao thông; treo, gián, viết, giới thiệu mặt hàng,giới thiệu dịch vụ đặt tại các địa điểm không phải là nơi kinh doanh.

+ Đối với đường giao thông công cộng nằm ngoài đô thị, cácbiển quảng cáo được lắp dựng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ phảiđược cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận và không ảnh hưởng đếnan toàn giao thông. Không lắp dựng biển quảng cáo tại các vị trí đường cong cóbán kính nhỏ làm hạn chế tầm nhìn và phương tiện tham gia giao thông.

Các biển quảng cáo nằm trong khu vực đô thị, việc lắp dựngphải tuân theo các quy định đối với đường giao thông đô thị.

III. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH

1. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt độngquảng cáo. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động cổ động trực quan tuyên truyềncác nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả và kịp thời.

2. Hoạt động quảng cáo nơi công cộng, hoạt động tuyên truyềncổ động trực quan phải góp phần tạo mỹ quan đô thị, không vi phạm các quy địnhvề trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn kỹ thuật.

3. Các loại phương tiện sử dụng để quảng cáo, tuyên truyềncổ động trực quan phải theo quy cách thống nhất, đặt dựng tại các khu vực, địađiểm đã được xác định. Ưu tiên các địa điểm: Ngã tư giao lộ lớn, các tuyếnđường nội ô, khu vực đông dân cư để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Đối với hoạt động cổ động trực quan có nội dung tuyêntruyền nhiệm vụ chính trị:

a) Từng huyện, thị xây dựng các cụm panô cổ động trực quan(tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu) có tính chất kiên cố, có nội dung tuyên truyềncác nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của địaphương. Các cụm panô này dựng tại các khu vực trung tâm tỉnh, trung tâmhuyện/thị, các vị trí trang trọng, khu vực tập trung đông dân cư, các khu côngnghiệp tập trung.

b) Đối với công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, cácnhiệm vụ chính trị đột xuất thực hiện thông qua các hình thức: Kẻ vẽ panô(tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu) có kích thước nhỏ, băng rôn khẩu hiệu, hộp đèngắn trên các trụ đèn chiếu sáng hoặc dựng tại khu vực công viên, các trục lộgiao thông chính, nơi tập trung đông dân cư.

c) Xây dựng các trụ cột dành riêng để treo băng rôn khẩuhiệu chính trị băng ngang đường tại các khu vực nội ô trung tâm huyện, thị nhằmđảm bảo tính nghiêm trang và an toàn giao thông. Thời gian treo băng rôn khôngquá 15 ngày làm việc.

d) Đối với panô có nội dung tuyên truyền các chương trìnhmục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể đặt dựng tại các trụ sởcơ quan, đoàn thể hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Hoạt động quảng cáo

a) Đối với panô, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên40m2:

Bố trí đặt dọc theo quốc lộ, khu vực ngoài nội ô trung tâmhuyện, thị; hạn chế đặt bảng quảng cáo trong khu vực đô thị, vị trí lắp đặtpanô quảng cáo cách 50m so với panô tuyên truyền chính trị và phải được sự thoảthuận của Sở Xây dựng.

Hồ sơ gửi Sở Xây dựng gồm:

- Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ vềquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trìnhquảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với ngườicó quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựngcông trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trướcthì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trìnhquảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã cótrước.

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt,mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủđầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vàocông trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liênkết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợplệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp giấy thỏa thuận. Trường hợp không thốngnhất, phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá và Thông tin và nêu rõ lý do.

b)Đối với băng rôn quảng cáo:

Băng rôn quảng cáo nơi công cộng treo tại các trụ cột dànhriêng treo băng rôn, bố trí dọc theo trục lộ giao thông, không được treo băngngang đường. Không được dùng màu cờ Tổ quốc làm nền cho quảng cáo.

c)Đối với bảng chỉ đường: Tại các giao lộ có nhiềuđơn vị dựng bảng chỉ đường thì bố trí kẻ vẽ chung trong một bảng theo quy cáchthống nhất.

3. Quy cách, tuyến đường, khu vực đặt, treo các phương tiệntuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại thực hiện theo phụ lục01 và 02 đính kèm theo quyết định này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cấp giấy thoả thuận về xâydựng đối với bảng, biển, panô quảng cáo có diện tích một mặt từ 40m2trở lên.

2. UBND các huyện, thị xã căn cứ quy hoạch quảng cáo đã đượcphê duyệt để thực hiện.

3. Sở Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm tuyên truyền,hướng dẫn chi tiết các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện quyhoạch quảng cáo này, thẩm định nội dung hình thức quảng cáo và căn cứ quy hoạchquảng cáo để thực hiện việc cấp phép quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh theo đúngcác quy định hiện hành của Nhà nước. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quyhoạch quảng cáo và quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạtđộng quảng cáo, xử lý nghiêm những vi phạm theo thẩm quyền.

Khi nhà nước có quy hoạch sử dụng vào mục đích khác thì SởVăn hoá và Thông tin sẽ thông báo trước để chủ sở hữu quảng cáo di dời.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn, vướngmắc; Sở Văn hoá và Thông tin kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét sửađổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

PHỤ LỤC 1

QUY CÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYÊNTRUYỀN CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2007/QĐ-UBND , ngày 15 tháng 11 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

TT

Phương tiện

Quy cách

I

Tuyên truyền cổ động chính trị

01

- Panô tuyên truyền ngắn ngày, đột xuất.

+ Tự đứng

+ Treo trụ điện

- Cụm panô đặt cố định lâu dài (từ 20m trở lên)

+ 1m x 2m. Chiều cao chân trụ ( tính từ mặt đất đến mép dưới panô): 0,5m – 1m

+ 0,8m x 1m . Chiều cao so với mặt đất 2,5m trở lên (khoảng cách tính từ mặt đất đến mép dưới panô)

- Chiều cao không quá: 8m (kể từ chân trụ)

- Chiều cao chân trụ (tính từ mặt đất đến mép dưới panô): 1m – 2m

02

Băng rôn (treo trên trụ băng ngang đường)

- Chiều cao trụ treo băng rôn: 7m

- Chiều ngang băng rôn: 0,8m

- Chiều dài băng rôn: theo chiều rộng tuyến đường.

- Chiều dài của dây treo băng rôn (khoảng cách giữa trụ treo và băng rôn): 0,5m-1m

- Chiều cao của băng rôn so với mặt đất: 5m (tính từ mép dưới)

03

Cờ phướn (cờ Đảng, cờ nước)

- Treo trên trụ đèn dãy phân cách các trục đường lớn trung tâm.

- Treo trong nội ô

- 0,8m x 3m

- 0,8m x 2,5m

II

Quảng cáo thương mại

01

Panô (dựng trên quốc lộ)

- Diện tích: 10m x 20m; 7m x 14m

- Chiều cao chân trụ (từ mặt đất đến mép dưới pa nô): 3m x 6m

02

Băng rôn (treo trên trụ dọc theo đường)

- 0,8m x 6m

- Chiều cao trụ treo băng rôn : 3m trở lên; khoảng cách giữa hai trụ: 7m

03

Băng rôn treo tại của hàng đại lý

Chiều rộng: 0,8m; Chiều dài tối đa bằng với chiều ngang của cửa hàng đại lý.

04

Cờ phướn:

- Treo trên trụ đèn đường có dãy phân cách.

- Treo dọc hai bên đường.

- 0,8 x 3m

- 0,8 x 2,5m


PHỤ LỤC 2

QUI HOẠCH ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC, TUYẾNĐƯỜNG QUẢNG CÁO VÀ TUYẾN ĐƯỜNG CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

TT

Huyện, thị.

Xã, Phường, Thị trấn

Địa điểm, khu vực đặt Panô có nội dung tuyên truyền chính trị

Tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị

Địa điểm, khu vực đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại

Tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại

1

Krông Nô

Thị trấn Đắk Mâm

- Khu trung tâm huyện (cạnh đài Liệt sỹ)

- Khu vực ngã ba trường THPT Krông Nô

- Khu vực ngã ba trường DTNT (giáp xã Đắk Drô)

- Khu vực giáp cơ quan Quân sự huyện

- Khu vực dọc đường tỉnh lộ 04 (từ cầu huyện Đội đến ngã ba Trường DTNT huyện và đường đi vào trụ sở UBND huyện)

- Tuyến đường tỉnh lộ 04 từ cầu huyện đội đến ngã ba trường Dân tộc nội trú

- Tuyến đường đi vào trụ sở UBND huyện

- Khu vực bến xe huyện.

- Khu vực ngã ba trường THPT Krông Nô

- Tuyến đường tỉnh lộ 04 từ cầu Huyện đội đến ngã ba trường DTNT huyện.

Xã Đắk Sôl

- Khu vực UBND xã

- Khu vực ngã ba Tổng Đội

- Dọc đường Tỉnh lộ 04 trước UBND xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 Khu vực thắng cảnh Đray Sáp

Dọc đường tỉnh lộ 04 khu vực thắng cảnh Đray Sáp

Xã Nam Đà

- Khu vực UBND xã

- Khu vực từ ngã tư tỉnh lộ 04 đến chợ Nam Đà

- Khu vực từ ngã tư tỉnh lộ 04 đến chợ Nam Đà

Xã Đắk Drô

- Khu vực UBND xã

- Khu vực Nhà văn hóa thôn Đắk Xuân

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã và thôn Đắk Xuân

Xã Buôn Choah

- Khu vực ngã ba thôn 5

- Khu vực trung tâm xã

- Khu vực trước UBND xã

- Khu vực trước UBND xã

Xã Nâm N’Đir

- Khu vực ngã ba đi Nâm Nung

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

Xã Nâm Nung

- Khu vực Trung tâm xã

- Khu vực trước UBND xã

- Khu vực trước UBND xã

Xã Đức Xuyên

- Khu vực Trung tâm xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

Xã Đắk Nang

- Khu vực Trung tâm xã

- Dọc đường Tỉnh lộ 04 trước UBND xã; trước trường THCS Đắk Nang

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

Xã Quảng Phú

- Khu vực trung tâm xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước vùng Trung tâm Ytế xã

- Dọc đường tỉnh lộ 04 trước UBND xã

Xã Tân Thành

- Khu vực trung tâm xã

- Khu vực trước UBND xã

- Khu vực ngã ba vào làng Dao.

2

Cư Jút

Dọc theo QL 14 thuộc địa phận các xã: Tâm Thắng, Thị trấn EaTling và xã Trúc Sơn

- Từ khu công nghiệp xã Tâm Thắng đến UBND xã Trúc Sơn

Từ khu công nghiệp xã Tâm Thắng đến UBND xã Trúc Sơn

- Từ khu công nghiệp xã Tâm Thắng.

- Từ ngã ba Tấn Hải đến Trường THPT Cư Jút.

- Từ UBND xã Trúc Sơn đến địa phận huyện Đắk Mil.

- Từ cầu 14 đến chợ Cư Jút.

- Từ ngã ba Đắk Mâm đến địa phận huyện Đắk Mil.

3

Đắk Mil

Thị Trấn Đắk Mil

Trung tâm thị trấn

QL 14 Trung tâm thị trấn, từ tổ dân phố 6 đến trường THPT Trần Hương Đạo

QL 14 Khu vực từ trường THPT Trần Hưng Đạo đến xã Đắk Lao

QL 14 khu vực từ trường THPT Trần Hưng Đạo đến xã Đắk Lao

Xã Đắk Rla

Trung tâm xã

QL 14 – Trung tâm xã

Khu vực chợ Bình Minh

Quốc lộ 14

Xã Đắk N’Drót

Trung tâm xã

QL 14 – Trung tâm xã

Các tuyến đường ngoài trung tâm

Các tuyến đường ngoài trung tâm

Xã Đắk Gằn

Trung tâm xã

QL 14 – Trung tâm xã

Khu vực trạm thu phí

Quốc lộ 14

Xã Đức Mạnh

Trung tâm xã

QL 14 – Trung tâm xã

Quốc lộ 14

Quốc lộ 14

Xã Thuận An

Trung tâm xã

QL 14 – Trung tâm xã

Quốc lộ 14

Quốc lộ 14

Xã Đức Minh

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Các tuyến đường còn lại của tỉnh lộ 3

Các tuyến đường nhỏ trong xã

Xã Đắk Lao

Trung tâm xã

QL 14 và QL 14C

Quốc lộ 14

Quốc lộ 14

Xã Đắk Săk

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Tuyến đường Tỉnh lộ 3

Các tuyến đường nhỏ trong xã

Xã Long Sơn

Trung tâm xã

Tuyến đường Tỉnh lộ 3

Tuyến đường Tỉnh lộ 3

Tỉnh lộ 3

Trung tâm huyện

- Dọc đường trung tâm huyện.

- Dọc Ql 14 khu vực trung tâm huyện, các tuyến đường chạy qua trụ sở

Dọc khu vực trung tâm huyện, khu đông dân cư, trường học

Xã Đắk Song

- Trước trụ sở UBND xã

- Tại ngã ba Đức An

Khu vực trung tâm xã, chợ ngã ba Đắk Song

Khu vực chợ ngã 3 Đắk Song

Tại chợ ngã ba Đắk Song

4

Đắk Song

Xã Đắk Mol

Dọc đường trước UBND xã

Dọc đường trước UBND xã

Tại UBND xã

Xã Thuận Hạnh

- Dọc đường trước UBND xã

- Trước đồn Biên phòng Đắk Song

Trước UBND xã

Tại UBND xã

Xã Đắk Hoà

Dọc Trung tâm xã

Trước khu vực UBND xã, khu vực chợ

Khu vực chợ

Xã Đăh N’drung

Dọc đường trước UBND xã

Khu trung tâm xã

Dọc tuyến đường của xã

Xã Nâm N’jang

Dọc đường trước UBND xã

Trung tâm xã

Dọc tuyến đường của xã

Xã Trường Xuân

Dọc đường trước UBND xã

Trung tâm xã

- Cách trung tâm xã 4km về hướng thị xã Gia Nghĩa

Dọc tuyến đường trung tâm xã

5

Gia Nghĩa

Phuờng Nghĩa Thành

- Khu trung tâm văn hóa thị xã.

- Xung quanh hoa viên trụ sở làm việc sở VHTT.

- Ngã ba Hồ Vịt, ngã ba giao lộ đường Hùng Vương với Quốc lộ 14.

- QL 14 (từ ngã ba Hồ vịt đến ngã ba hồ Đại La)

- Đường 23/3 ( đối diện bệnh viện tỉnh)

- Đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Chu Văn An.

- Đường Hai Bà Trưng

- Đường Hùng Vương

- Đường Hùng Vương (từ cầu Đắk Nông tới ngã ba giao với QL 14)

- Đường Trần Hưng Đạo.

- Đường 23/3 (từ cầu Đắk Nông đến ngã ba Hồ Vịt)

- Đường Hai Bà Trưng (từ giáp đường 23/3 đến đường Trần Hưng Đạo)

- QL 14 (từ đường vào Công An tỉnh đến ngã ba Hồ Vịt)

- Khu vực hầm đá

- Ngã ba Hồ Đại La

- Khu vực Hồ Vịt

- Các khoảng đất trống ven hai bờ đầu cầu Đắk Nông

- Đường Hùng Vương (từ cổng UBND Phường Nghĩa Thành đến Hầm Đá)

- Đường Lý Thường Kiệt

- Đường Bà Triệu

- Đường Hai Bà Trưng (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng)

- Đường Chu Văn An.

- QL 14 (từ giao lộ Hùng Vương và QL 14 đến Hồ Vịt).

Phường Nghĩa Trung

- Khu vực Ngân hàng Đầu tư

- Khu vực ngã ba giao lộ đường 23/3 và Điện Biên Phủ

- Khu vực đối diện cổng Tỉnh ủy.

- Đường 23/3 (từ cầu Đắk Nông đến cổng Tỉnh đội)

- Đường Lê Lai

- Khu tiếp giáp QL28 với đường vào khu tái định cư Đắk Nia.

- Các đường khu vực tái định cư sau trung tâm hội nghị và Đắk Nia.

- Đường 23/3 từ cầu Đắk Nông đến cổng Tỉnh đội.

- Đường Lê Lai

- Đường vào khu tái định cư Đắk Nia

- Khu vực ngã ba giao lộ đường 23/3 với tỉnh lộ 4.

- Khu vực cầu giáp ranh xã Đắk Nia

- Khu vực ngã ba bon Bukol (giao lộ đường 23/3 với tỉnh lộ 4)

- Đường Lê Lợi

- Đường Lê Thánh Tông đường N3, N1, D4 khu tái định cư Đắk Nia

- Trục đường QL 28 (cách trung tâm phường 500m)

Phường Nghĩa Đức

- Khu vực ngã ba giao lộ đường 23/3 và tỉnh lộ.

- Đường 23/3 từ cầu Đắk Nông đến cổng Tỉnh đội.

- Đường 23/3 từ cầu Đắk Nông đến cổng Tỉnh đổi

- Khu vực tái định cư

- Đường Nguyễn Văn Trỗi.

Phường Nghĩa Tân

- Khu vực ngã ba Hồ Vịt

- Khu vực cổng bệnh viện.

- Ngã ba Sùng Đức

- Khu vực cầu Đắk Nông

- Đường Đămbri và khu vực hành chính tỉnh.

- Đường 23/3 từ cầu Đắk Nông đến ngã ba Hồ Vịt

- Đường Đămbri và khu vực hành chính tỉnh và thị xã.

- QL 14 (từ ngã ba Hồ Vịt đến ngã ba Sùng Đức)

- Khu cấu Đắk TRíh I,II

- Ngã ba Sùng Đức (cách 500m)

- Đường Phạm Ngọc Thạch

- Đường Quang Trung

- Đường QL 14 (Cách cổng Công an thị xã 100m đến ngã ba Sùng Đức)

Phường Nghĩa Phú

- Khu vực cầu Đắk Tích

- Ngã ba QL14 vào phường Nghĩa Phú

- Đường từ ngã ba QL14 vào UBND phường

Đường vào UBND phường Nghĩa Phú

- Khu vực Hồ Đại La

- Khu vực ngã ba Sùng Đức cách 500m

- Khu cầu Đắk Tík I,II

- QL 14 (từ đường vào UBND phường đến cầu Đắk Tik)

Xã Đắk Nia

- Trung tâm xã

- Giao lộ đường vào thác Liêng Nung với QL28

- Khu vực cầu Đắk Nia

- QL28 thuộc trung tâm xã

- Trên trục đường QL28 thuộc Trung tâm xã

- Khu vực cầu Đắk Nia cách 500m

- Ngã ba QL28

- Đường vào vành đai thị xã

- Tất cả các đường thuộc địa bàn xã (trừ đoạn đường cách UBND xã 200m tính từ cổng).

Xã Quảng Thành

- Khu vực trung tâm xã

- Giáp ranh với huyện Đắk Song

- QL 14 thuộc trung tâm xã

- Trên trục đường QL 14 thuộc trung tâm xã

- Khu vực hồ Đỉa

- Trung tâm xã (cách cổng UBND xã 200m)

- Khu vực giáp ranh giới huyện Đắk Song (cách 500m)

- Tất cả đường thuộc địa bàn xã (trừ đoạn đường cách UBND xã 200m tỉnh từ cổng)

6

Đắk G’Long

- Ngã ba hồ trung tâm

- Tuyến đường chính (quốc lộ 28)

- Đầu xã và cuối xã quốc lộ 28

Tuyến đường chính

- Trung tâm xã Quảng Sơn.

- Khu vực UBND xã

Tuyến đường chính của xã

- Tuyến đường đầu xã.

Tuyến đường chính của xã

7

Đắk R’lấp

Thị trấn Kiến Đức

- Ngã ba đường Chu Văn An về phía Trường cấp III.

- Ngã 3 đường Nơ Trang Lơng vào Tuy Đức.

- Ngã 3 đường Nơ Trang Lơng về UBND huyện.

- Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành về UBND thị trấn Kiến Đức.

- Ngã ba đường Chu Văn An về trường cấp III.

- Ngã ba đường Nơ Trang Lơng về Tuy Đức.

- Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành về đường Chu Văn An.

- Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành về đường Nơ Trang Lơng.

- Ngã 3 đường Nơ Trang Lơng về UBND huyện

- Dọc theo trục đường Nguyễn Tất Thành về đường Chu Văn An.

- Dọc theo trục đường Nguyễn Tất Thành, đường Nơ Trang Lơng.

- Dọc theo trục đường Nơ Trang Lơng về UBND huyện.

Xã Đắk Sin

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Nghĩa Thắng

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Đạo Nghĩa

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Nhân Cơ

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Đắk Wer

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Kiến Thành

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Quảng Tín

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Đắk Ru

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

- Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông.

Trung tâm xã

8

Tuy Đức

Xã Đắk Buk So

- Khu vực đài phát Thanh - Tuyền hình huyện.

- Ngã ba Trung tâm huyện

- Khu vực chợ trung tâm

- Khu vực huyện uỷ

- Khu vực chợ trung tâm

- Khu vực Công an huyện

- Khu vực ngã ba Đắk Buk So

- Thôn 2

- Thôn 4

- Thôn 5

Xã Quảng Tân

- Khu vực UBND xã

- Khu vục trường mầm non Sơn Ca xã.

- Khu vực UBND xã

- Khu vực trường Quang Trung

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Quảng Tâm

- Khu vực UBND xã

- Khu vực UBND xã

- Khu vực đường liên xã Đắk Buk so

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Đắk R’Tih

- Khu vực UBND xã

- Khu vực Trường Giáo dục và Đào tạo việc làm Số 5

Khu vực UBND xã

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Đắk Ngo

- Khu vực UBND xã

- Khu vực UBND xã

- Khu vực Đồn Biên phòng700

Trung tâm xã

Trung tâm xã

Xã Quảng Trực

- Khu vực UBND xã

- Khu vực UBND xã

- Khu vực đồn Biên phòng 726

Trung tâm xã

Trung tâm xã