UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYHOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 192/2006/QĐ-TTg ngày 21tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày26/8/2002 về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quihoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội ngành, lãnh thổ;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 và Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 củaUBND tỉnh Lai Châu V/v Phê duyệt đề cương, rà soát, bổ sung Quy hoạch pháttriển Giao thông Vận tải Tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020;

Xétđề nghị tại Tờ trình số 913/TT-SGTVT ngày 07/8/2007 của Sở Giao thông Vận tảivề việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn2006-2020 Tỉnh Lai Châu và văn bản thẩm định số 260/TĐ-KHĐT ngày 24/8/2007 củaSở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006 -2020 tỉnh Lai Châu, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án:Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006 - 2020 tỉnhLai Châu.

2. Cơ quan lập dự án: Viện chiến lược và phát triểnGiao thông Vận tải.

3. Phạm vi xây dựng quyhoạch: Trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Nội dung quy hoạch:

4.1. Mục tiêu của quyhoạch:

1.Mục tiêu tổng quát: Quy hoạch đảm bảo phát triển bền vững, từng bước xây dựngngành GTVT phát triển đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa vàhành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn,nhanh chóng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh Quốc phòng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Về vận tải: Phục vụ nhu cầuvận tải của tỉnh một cách đa dạng với mức tăng trưởng ngày càng cao; đảm bảochất lượng tốt, an toàn và giá thành hạ.

- Về hạ tầng kỹ thuật:

+ Đường bộ: Hệ thống đường Quốclộ, Tỉnh lộ được đưa vào cấp hạng kỹ thuật phù hợp, được thảm bê tông nhựa hoặcláng nhựa 100% kể cả các đoạn tránh ngập của các nhà máy thủy điện trong khu vực.

+ Đường sông: Xây dựng hệ thốngcảng sông, hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu và giải phóng các luồng, lạch,thiết lập hệ thống vận tải thủy nội địa để vận chuyển hàng hóa, hành khách vàphục vụ du lịch.

- Về công nghiệp Giao thông Vậntải:

+ Thành lập các trung tâm bảodưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải, xe máy công trình, từng bước tiến tớilắp ráp các phương tiện vận tải nhỏ phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nôngthôn.

+ Đầu tư trung tâm đăng kiểm xecơ giới của tỉnh, với các thiết bị hiện đại để thực hiện kiểm định phương tiệnvận tải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

4.2. Nội dung quy hoạch:(có biểu kèm theo).

1) Đường bộ:

1.1) Hệ thống đường Quốc lộ:Gồm 5 tuyến: 4D, 12, 100, 32, 279 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với tổng chiềudài 318,57 km,

- Giai đoạn 2006-2010: Xâydựng, nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp IVMN, riêng nhữngđoạn qua thị xã, thị trấn xây dựng theo qui hoạch thị xã, thị trấn đã đượcduyệt.

- Giai đoạn 2011-2020: Tậptrung thảm bê tông nhựa các tuyến trên; cải tạo, xây mới các cầu trên tuyến đảmbảo tải trọng thiết kế H30-XB80.

1.2) Hệ thống đường biên giới:

a) Đường hành lang biên giới(vành đai biên giới): Gồm 2 tuyến: Pa Tần - Hua Bum - Mường Tè - Pắc Ma - MườngNhé, Bát Sát - Phong Thổ với tổng chiều dài 201 km.

- Giai đoạn 2006-2010: Xây dựngmới và nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp VIMN và cấp IVMN,xây mới các cầu trên tuyến đảm bảo tải trọng thiết kế H30-XB80.

- Giai đoạn 2011 - 2020: Toànbộ tuyến hành lang biên giới chuyển thành đường Quốc lộ.

b) Các tuyến tuần tra biêngiới: Gồm 4 tuyến: Đầu nguồn sông Đà - Thu Lũm - UMa Tu Khoòng, Đầu nguồn sông Đà - Mù Cả, Cửa khẩu Ma Lù Thàng - chợ Sì Choang,Hua Bum - Pa Vệ Sử - cửa khẩu U Ma Tu Khoòng với tổng chiều dài 295,2 km.

- Giai đoạn 2006-2010: Xây dựngmới các tuyến đảm bảo chiều rộng nền đường 2,5m.

- Giai đoạn 2011 - 2020: Nângcấp các tuyến tuần tra biên giới đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loạiB.

1.3) Hệ thống đường Tỉnh lộ:Gồm 8 tuyến: Đường Tỉnh lộ 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 và tuyến 132 kéodài, với tổng chiều dài 438 km.

- Giai đoạn 2006-2010: Xâydựng, nâng cấp cải tạo các tuyến đường tỉnh lộ 127, 128, 129, 132 trên địa bàntỉnh Lai Châu với tổng chiều dài 216 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi,những đoạn qua thị xã, thị trấn căn cứ theo qui hoạch thị xã, thị trấn đượcduyệt.

- Giai đoạn 2011-2020: Nângcấp, cải tạo hoàn chỉnh và đưa một số tuyến giao thông nông thôn quan trọngthành đường tỉnh 130, 131, 133, với tổng chiều dài 222 km, đạt tiêu chuẩn đườngcấp IV miền núi, thảm bê tông nhựa; cải tạo, xây mới các cầu trên tuyến đảm bảotải trọng thiết kế H30-XB80.

1.4) Hệthống đường đô thị:

- Xây dựng,cải tạo đường đô thị tại trung tâm 6 huyện, thị xã với tổng chiều dài 86,7 km.Qui mô và tiến độ đầu tư căn cứ qui hoạch các thị xã, thị trấn được phê duyệt.

1.5) Hệthống đường giao thông nông thôn (huyện, xã, thôn bản):

a)Hệ thống đường liên huyện, liên xã, đường đến trung tâm xã: Gồm 74 tuyến, với tổng chiều dài1.364,9 km.

- Giai đoạn 2006-2010: Ưu tiên,tập trung xây dựng xong đường ô tô đến trung tâm các xã (đặc biệt xã Mù Cả, xãTà Tổng huyện Mường Tè, xã Nậm Ban huyện Sìn Hồ) và mạng lưới nối trung tâm cáccụm xã; mở mới một số đường đến trung tâm kinh tế các huyện.

- Giai đoạn 2011-2020: Đưa toànbộ các tuyến đường liên huyện, đường liên xã vào cấp kỹ thuật đạt cấp VIMNvà loại A, B; nâng cấp mặt đường đạt 80% rải nhựa, còn lại rải cấp phối; hệ thốngcầu, cống đạt tiêu chuẩn H13-X60.

b) Hệ thống đường dân sinh,thôn bản:

- Giai đoạn 2006-2010: Trên địabàn toàn tỉnh tổng chiều dài 1.459km, nâng cấp, cải tạo để đạt bề rộng nềnđường từ 1,5m đến 3m.

- Giai đoạn 2011-2020: Dự kiếnnâng 10% tổng chiều dài đường dân sinh thành đường xã, nâng cấp mặt đường đạt100% rải cấp phối.

2) Qui hoạch đường thủy:

- Giai đoạn 2006-2010: Triểnkhai đo đạc, khảo sát và lập dự án đầu tư cho hệ thống đường thuỷ.

- Giai đoạn 2011-2020: Xây dựngvà nâng cấp 9 bến cảng đường thủy tại các điểm: Cảng Nậm Hàng, Cảng Mường Mô,Cảng Can Hồ, nâng cấp cảng Pô Lếch, Cảng Nậm Khao, Cảng xã Mường Tè, nâng cấpcảng Pắc Ma thuộc địa phận huyện Mường Tè; Cảng Chăn Nưa, Cảng Nậm Tăm thuộcđịa phận huyện Sìn Hồ. Những cảng chính được qui hoạch công suất từ 100.000 - 150.000tấn/năm.

3) Quĩ đất giành cho giao thông:

Thực hiện theo Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ. Trong tương lai cần giành quĩ đất cho giao thông ở các đô thị đạt 15%- 20%.

4) Qui hoạch phát triển vận tải:

Phấn đấu mở thêm các tuyến vậntải đi đến các địa phương, các trung tâm kinh tế trong cả nước với tổng sốtuyến là 60 tuyến, cụ thể:

- Tuyến liên tỉnh là 30 tuyến.

- Tuyến liên tỉnh liền kề là 20tuyến.

- Tuyến nội tỉnh là 10 tuyến.

- Tuyến liên vận Quốc tế thị xãLai Châu - Tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

5) Qui hoạch các cơ sở côngnghiệp giao thông:

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnhtrung tâm kiểm định xe cơ giới theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam.

- Đầu tư bổ sung hoàn thiện cơsở dạy nghề phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực điều khiển phương tiện vận tảibộ, vận tải đường thủy nội bộ...

6) Qui hoạch sân bay và đườngsắt:

- Về qui hoạch sân bay dândụng: Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, nghiên cứu xây dựng sân bay dân dụngnhỏ tại Lai Châu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Về qui hoạch đường sắt: Giaiđoạn 2011 - 2020, nghiên cứu khảo sát để xây dựng tuyến đường sắt từ Yên Báilên Lai Châu để cải thiện điều kiện giao thông giữa Trung ương và địa phương.

4.3. Một số giải pháp cụthể về phát triển giao thông vận tải:

1. Giải pháp vốn đầu tư và phânkỳ đầu tư:

Tổng vốn đầu tư là 14.217,24 tỷđồng. Trong đó: Giai đoạn 2006-2010: 9.845,34 tỷ đồng; giai đoạn 2010-2020: 4.371,9tỷ đồng.

1.1. Vốn đầu tư đường bộ:

* Giai đoạn 2006-2010: Tổng vốnđầu tư: 9.767,64 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đường Quốc lộ: 3.593,38 tỷđồng.

+ Đường tỉnh lộ: 2.745 tỷ đồng.

+ Đường hành lang biên giới,đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới: 2.059 tỷ đồng.

+ Đường huyện, xã, thônbản:1.169 tỷ đồng.

+ Đường đô thị: 201 tỷ đồng.

* Giai đoạn 2010-2020: Tổng vốnđầu tư: 4.139,5 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đường Quốc lộ: 842 tỷ đồng.

+ Đường tỉnh lộ: 564 tỷ đồng.

+ Đườnghành lang biên giới, đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới: 288 tỷ đồng.

+ Đườnghuyện, xã: 2.197,7 tỷ đồng.

+ Đường đôthị: 248 tỷ đồng.

1.2. Vốnbảo trì đường.

* Giai đoạn2006-2010: Tổng vốn bảo trì: 77,7 tỷ đồng.

* Giai đoạn2010-2020: Tổng vốn bảo trì: 155,4 tỷ đồng.

1.3. Vốnđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bến, bãi giai đoạn 2010-2020: 40 tỷ đồng.

1.4. Vốnđầu tư cho đường thủy, cảng sông giai đoạn 2010-2020: 37 tỷ đồng.

2. Giảipháp về nguồn vốn:

Thực hiệnlồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn.

- Vốn Tráiphiếu Chính phủ.

- Nguồn vốnNgân sách Trung ương, nguồn vốn Ngân sách của Tỉnh.

- Nguồn vốnhuy động của dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính.....

- Nguồn vốnviện trợ từ các nước và tổ chức Quốc tế, vốn vay của WB, ADB…

3. Các giảipháp cụ thể về phát triển giao thông:

- Giải phápvề huy động nguồn vốn: Có các giải pháp, chính sách tạo vốn trên cơ sở phát huynội lực, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế, dướinhiều hình thức.

- Giảipháp, chính sách phát triển vận tải: Khuyến khích mọi thành phần kinh tế thamgia kinh doanh vận tải đường bộ, đường sông; khuyến khích doanh nghiệp mở luồngtuyến vận tải lên miền núi, vùng cao. Tăng cường quản lý Nhà nước về nâng caochất lượng phương tiện chất lượng dịch vụ, giá cả và an toàn giao thông.

- Giảipháp, chính sách phát triển công nghiệp giao thông: Tạo điều kiện về đăng kýkinh doanh, mặt bằng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ cho các doanh nghiệpkinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực chế tạo, lắp ráp các phương tiện vận tảiđường bộ, đường sông....

- Giảipháp, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và giaothông nông thôn: Từng bước xây dựng thị xã Lai Châu hiện đại, có kết cấu hạtầng giao thông đồng bộ, đảm bảo đi lại thông thoáng kết hợp chặt chẽ với việccải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương"Nhà nước và nhân dân cùng làm", mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệmcủa nhân dân trong việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

- Giải phápvề công nghệ: Triển khai áp dụng các qui trình, qui phạm trong xây dựng, quảnlý bảo trì công trình giao thông; khuyến khích áp dụng công nghệ, vật liệu mớivào xây dựng; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; xây dựng cáctrung tâm kiểm định, quản lý chất lượng xây lắp công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vậntải tỉnh Lai Châu.

- Quản lý thực hiện quy hoạch:Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.

- Thời gian thực hiện quyhoạch: Từ năm 2006 đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Ông (bà) ChánhVăn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải,Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu thi hành Quyết địnhnày./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

QUY HOẠCH, NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ HỆTHỐNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2020 TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Ouyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 củaUBND tỉnh Lai Châu)

STT

Danh mục

Chiều dài (Km)

Tổng vốn đầu tư

Phân kỳ đầu tư

Ghi chú

2006-2010

2011 -2020

Tổng số

14.217,24

9.845,34

4.371,90

I

ĐƯỜNG BỘ

4.163,37

13.907,14

9.767,64

4.139,50

a

Đường Quốc lộ

318,57

4.435

3.593,38

842

1

QL 279 ( Khau Co-Cáp Na)

46,57

271

120,68

150

2

QL 12 (Ma Lù Thàng - Cầu Hang Tôm)

91

2.813

2.447,70

365

3

QL 4D (Ngã ba Pa So- Đèo Trạm Tôn)

89

1.182

1.025,00

157

4

QL 100 (Ngã ba Nậm Cáy- Ngã ba P. Thồ)

20

50

50

5

QL 32 { Vách Kim - Ngã ba Bình Lư)

72

120

120

b

Đường Tỉnh lộ

438

3.309

2.745

564

1

Đường Tỉnh Lộ 127 (Lai Châu - Mường Tè)

91

2 449

2.300

148,5

2

Đường Tỉnh Lộ 128 (Chiềng Chăn - Sìn Hồ)

38

57

57

3

Đường Tỉnh Lộ 129 (TX Lai Châu - TT Sìn Hồ)

60

120

120

4

Dường Tỉnh Lộ 132 ( Khồng Lào - Dào San)

27

0

5

Đường Tỉnh Lộ 130 ( Mường So - San Thàng)

29

58

58

6

Dường Tỉnh Lộ 131 ( Mường Kim - Mường La)

40

483

445,46

37,5

7

Đường Tỉnh Lộ 133 (Sèo Lòng - TT Thân Thuộc)

110

0

8

Đường Tỉnh Lộ 132 kéo dài (Dào San - Sì Lờ Lầu)

43

143

142,6

c

Đưòng biên giới

496,20

2.347

2.059

288

*

Tuyến hành lang biên giới

201

1.790

1.790

1

Pa Tân - Hua Bum - Mường Tè - Pắc M a - Mường Nhé

166

1.650

1.650

2

Bát Sát (Lào Cai) - Phong Thổ

35

140

140

*

Tuyến tuần tra biên giới

295,2

557

269

288

1

Đầu nguồn sông Đà - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng

80

185

185

2

Đầu nguồn sông Đà - Mù Cả

31

72

72

3

Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang (xã Ma Li Chải)

40,2

12

11,9

4

Hua Bum - Pa Vệ Sử - Pa Ủ - Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng

144

288

288

d

Đường GTNT (huyện, xã, thôn bản)

2.823,9

3.366,7

1.169,0

2.197,7

*

Đường GTNT huyện

1.364,9

2.638,7

951,0

1.687,7

1

Thị xã Lai Châu

20,7

31,1

31,1

2

Huyện Tam Đường

129,2

170,5

127,0

43,5

3

Huyện Mường Tè

407,3

924,0

321,7

602,3

4

Huyện Sìn Hồ

426,6

898,2

232,5

665,7

5

Huyện Phong Thố

147

240,2

122,7

117,5

6

Huyện Than Uyên

234,1

374,7

116,0

258,7

*

Đường dân sinh (xã. thôn bản)

1.459

728

218

510

Hệ thống đường dân sinh toàn tỉnh

1.459

728,0

218,0

510,0

đ

Đường đô thị

86,7

449

201

248

Hệ thống đường đô thị toàn tỉnh

86,7

449

201

248,2

II

ĐƯỜNG THUỶ

37

37

Vốn đầu tư cho đường thuỷ, cảng sông

37

37

III

BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

233,1

77,7

155,4

Vốn đầu tư báo trì đường bộ Ị

233,1

77,7

155,4

IV

XÂY DỤNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BẾN, BÃI

40

40

Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bến, bãi

40

40