ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG THU ĐỐI VỚI NỘI DUNG MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠCLIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, Lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí,lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Xét Tờ trình số 436/TTr-STC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định tạm ngừng thu đối với nội dung một số khoản phí, lệ phítrên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (kèm theo phụ lục chi tiết).

Nội dung Danh mục, mức thu củacác loại phí, lệ phí không nêu tại Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện theoquy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy bannhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiệnQuyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, căn cứ quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái vớiQuyết định này đều bãi bỏ./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế

DANH MỤC

CÁCKHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TẠM NGỪNG THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Kèm theo quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007của Ủy bannhân tỉnh Bạc Liêu)

TT

TÊN PHÍ, LỆ PHÍ

NỘI DUNG TẠM NGỪNG THU

I

Danh mục phí

1

Phí an ninh, trật tự

Phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân.

2

Phí phòng, chống thiên tai

Phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức cá nhân.

II

Danh mục lệ phí

1

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

- Cấp Giấy Chứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp chứng minh nhân dân.

2

Lệ phí địa chính

Lệ phí địa chính khi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã Bạc Liêu.