UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠMTRUYỀN THANH CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc SởVăn hoá - Thông tin tại Tờ trình số 30/TTr-VHTT ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việcđề nghị ban hành Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở xã,phường, thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Quy định về quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sởxã, phường, thị trấn".

Điều 2. Giao Sở Văn hoá -Thông tin chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ ban nhândân huyện, thị xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của Uỷ bannhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định chức năng,nhiệm vụ và hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đâygọi tắt là Trạm Truyền thanh cơ sở); trách nhiệm của các cơ quan liên quan;tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi của người quản lý vận hành và các quy định vềquản lý Nhà nước đối với Trạm Truyền thanh cơ sở.

Điều 2. Đốitượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh là TrạmTruyền thanh cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được xây dựngtừ các nguồn vốn hợp pháp;

Các Trạm Truyền thanh xã, phường,thị trấn thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã quản lý và trạmtruyền thanh nội bộ của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trangkhông thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1- Trạm Truyền thanh cơ sở: Là hệthống truyền thanh hữu tuyến hoặc vô tuyến điện (phát sóng FM) quy mô nhỏ, xâydựng theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn do Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn trực tiếp quản lý; bao gồm cả các cụm loa lắp đặt tại thôn, xóm, bản,tổ nhân dân.

2- Hệ thống truyền thanh hữu tuyến:Là hệ thống máy tăng âm, thiết bị thu tín hiệu âm thanh, thiết bị phụ trợ, hệthống đường dây phi - đơ, biến áp đường dây, biến áp loa, loa phóng thanh lắp đặtở các thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.

3- Hệ thống truyền thanh vô tuyếnđiện (còn gọi là hệ thống truyền thanh không dây): Là hệ thống máy phát FM, cột,ăng ten phát sóng, các thiết bị thu, phát tín hiệu âm thanh; thiết bị phụ trợ;bộ thu FM và loa phóng thanh lắp đặt ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.

4- Cụm loa truyền thanh khôngdây: Là một phần của hệ thống truyền thanh không dây, gồm bộ thu thanh FM chế tạoriêng cho truyền thanh không dây và loa phóng thanh. Cụm loa thế hệ mới có thểđược tăng cường thêm micrô và chức năng tăng âm công suất nhỏ.

Điều 4.Nguyên tắc hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở

Trạm Truyền thanh cơ sở hoạt độngtrong phạm vi địa giới hành chính xã, phường, thị trấn theo quy định của LuậtBáo chí, các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRẠMTRUYỀN THANH CƠ SỞ

Điều 5. Chức năng của TrạmTruyền thanh cơ sở

1- Tuyên truyền chủ trương, đườnglối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Nâng cao đời sống văn hoá,tinh thần của nhân dân.

3- Phục vụ công tác chỉ đạo, điềuhành của cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Điều 6. Nhiệm vụ của TrạmTruyền thanh cơ sở

1- Tiếp âm các chương trình củaĐài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, thị xã.

2- Phát các bản tin, nội dungvăn bản chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền của cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Điều 7. Ngườiquản lý vận hành

1- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ ChíMinh xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành Trạm Truyền thanh cơ sở.

2- Trưởng thôn, xóm, bản, tổnhân dân quản lý, vận hành cụm loa tại thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.

Điều 8. Trách nhiệm của ngườiquản lý, vận hành

1- Người quản lý, vận hành TrạmTruyền thanh cơ sở:

- Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếpcủa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dâncấp xã) về hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở theo quy định của pháp luật vàquy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Vận hành máy móc thiết bị đúngquy trình, quy phạm kỹ thuật; quản lý, bảo vệ máy móc thiết bị an toàn; nếu làmmất, làm hỏng thiết bị của trạm do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường100% giá trị thiết bị tại thời điểm đó; khi có sự cố kỹ thuật phải lập biên bảnbáo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Tổ chức biên soạn các bản tin;lập hồ sơ lưu giữ các văn bản, tài liệu, tin, bài đã tuyên truyền theo quy định.

- Tiếp âm các chương trình củaĐài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, thị xã theo quy định.

2- Người quản lý, vận hành cụmloa thôn, xóm, bản, tổ nhân dân:

- Vận hành, sử dụng thiết bịđúng quy trình, quy phạm kỹ thuật; quản lý, bảo vệ máy móc thiết bị an toàn.

- Tiếp âm chương trình phát sóngcủa Trạm Truyền thanh cơ sở theo quy định.

Điều 9. Những việc nghiêm cấmđối với người quản lý, vận hành Trạm Truyền thanh cơ sở

1- Tự ý cho người không có tráchnhiệm vào phòng máy.

2- Phát sóng tin, bài chưa quakiểm duyệt.

3- Thông tin những nội dung phụcvụ mục đích cá nhân.

4- Tự ý tháo, mở máy móc thiết bị.

Điều 10. Thời gian phát thanhcủa Trạm Truyền thanh cơ sở

1- Các ngày trong tuần

a) Buổi sáng: Từ 5 giờ đến 7 giờ.

b) Buổi chiều: Từ 17 giờ đến 19giờ.

2- Bản tin, thông báo của xã,phường, thị trấn, thôn, bản, tổ nhân dân không được phát trùng giờ tiếp sóng chươngtrình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vàĐài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã. Các bản tin đột xuất, đặc biệt,phát sóng theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Điều 11. Nội dung phát sóng củaTrạm Truyền thanh cơ sở

1- Tiếp âm chương trình VOV1 (HệThời sự - Chính trị) của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh củaĐài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thịxã; ưu tiên tiếp âm chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2- Phát bản tin của cơ sở vớicác nội dung:

a) Tuyên truyền, phổ biến các chủtrương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trựctiếp đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

b) Tuyên truyền các văn bản phụcvụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chứcđoàn thể tại cơ sở.

c) Nêu gương người tốt, việc tốt,đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xãhội khác.

d) Đối với cụm loa thôn, xóm, bản,tổ nhân dân được sử dụng để đọc các thông báo cần thiết phục vụ nhiệm vụ của cơsở, không được xây dựng các bản tin riêng.

Điều 12.Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

1- Chịu trách nhiệm trước phápluật và các cơ quan quản lý Nhà nước về nội dung phát thanh.

2- Kiểm duyệt nội dung tin, bàitài liệu tuyên truyền; tổ chức lưu trữ văn bản theo đúng quy định hiện hành củaLuật Báo chí.

3- Không được cho phát sóng nhữngnội dung trái với quy định của pháp luật.

Điều 13. Quảnlý Nhà nước về hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở

1- Trách nhiệm của Sở Văn hoá -Thông tin:

a) Thực hiện quản lý Nhà nước vềnội dung đối với hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở; phối hợp với Uỷ ban nhândân huyện, thị xã và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra nội dung hoạt động;kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩmquyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Định kỳ hàng năm tổng hợp,báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả hoạt động của các Trạm Truyền thanh cơ sởtrên phạm vi toàn tỉnh.

2- Trách nhiệm của Uỷ ban nhândân huyện, thị xã:

a) Phối hợp với các ngành chứcnăng của tỉnh, huy động nguồn lực ở địa phương, tổ chức tốt việc xây dựng vàduy trì hoạt động của hệ thống Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thôngtin và Thể thao phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã theodõi, hướng dẫn hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở, kịp thời chấn chỉnh cácvi phạm; có biện pháp hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã bảo đảm duy trì hoạt động củaTrạm Truyền thanh cơ sở thường xuyên, liên tục, an toàn và hiệu quả.

c) Quản lý, hướng dẫn, giám sátviệc thu chi tài chính của Trạm Truyền thanh cơ sở.

d) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấpxã thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị và an ninhphát sóng của Trạm Truyền thanh cơ sở.

e) Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh, đồng báo cáo Sở Văn hoá - Thông tin kết quả hoạt động của Trạm Truyềnthanh cơ sở theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

3- Trách nhiệm của Uỷ ban nhândân cấp xã:

a) Trực tiếp quản lý và chỉ đạotổ chức hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở.

b) Phối hợp với các ngành chứcnăng của huyện, thị xã trong việc quản lý, bảo vệ an toàn máy móc thiết bị vàan ninh phát sóng của Trạm Truyền thanh cơ sở.

c) Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện,thị xã, đồng gửi báo cáo Phòng Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Đài Truyềnthanh - Truyền hình huyện, thị xã kết quả hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở,định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 20 hàng tháng.

Điều 14.Trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

1- Tổ chức xây dựng, lắp đặt Trạmtheo kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vềthực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị; nghiệp vụkhai thác, xử lý thông tin, viết và biên tập bản tin.

3- Phối hợp với các ngành chứcnăng của tỉnh, huyện kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thực hiện quy trình quy phạmkỹ thuật, chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đềxuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Điều 15. Kinh phí hoạt động

1- Kinh phí duy trì hoạt độngthường xuyên:

- Trả thù lao nhân viên quản lý,bảo vệ, vận hành.

- Tiền điện, vật tư kỹ thuật.

- Duy tu, bảo dưỡng thiết bị.

- Sửa chữa, khắc phục sự cố kỹthuật.

2- Xã, phường, thị trấn có TrạmTruyền thanh cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động hàngnăm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3- Nguồn kinh phí:

- Kinh phí chi thường xuyên hàngnăm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Các nguồn thu hợp pháp kháctrên địa bàn.

- Khi có sửa chữa lớn, nguồnkinh phí vượt quá khả năng của xã, phường, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân cấp xãlập dự toán kinh phí trình Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xem xét, giải quyết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khen thưởng, xử lývi phạm

1- Tổ chức, cá nhân có thànhtích trong xây dựng, quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở được xétkhen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2- Tổ chức, cá nhân có hành vi viphạm Quy định này, tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1- Sở Văn hoá - Thông tin cótrách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Các sở, ban ngành liên quan;Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quy định này.

Quá trình tổ chức thực hiện nếucó vấn đề phát sinh, chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân huyện,thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá - Thông tin tổng hợp, trìnhUỷ ban nhân dân tỉnh) để xem xét bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp./.