ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 21 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, LIÊN KẾTĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHAN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2006 củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn2006-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại tờ trình số 68/TTr –GDĐT ngày 24/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định nầy, bản “Quy định về Quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đạihọc, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệmphối hợp với Sở Lao động Thương binh - Xã hội và các sở ngành liên quan hướngdẫn, triển khai việc thực hiện bản Quy định nầy.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, thủ trưởng các sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁCĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày21/5/2007)

Việc đào tạo và liên kết đào tạo của các trường,trung tâm, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biếntích cực. Nhiều trường, trung tâm, cơ sở có nhiều cố gắng trong việc tự tổ chứcđào tạo và liên kết đào tạo, đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển sốlượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Tuy nhiên, việc đàotạo, liên kết đào tạo ở một số trường, trung tâm, cơ sở còn nhiều hạn chế như:chưa coi trọng tuyển sinh đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở(THCS), quá trình đào tạo, công tác quản lý còn lỏng lẻo, thi cử thiếu nghiêmtúc; thiếu cơ sở, trang thiết bị thực hành thí nghiệm … đưa đến hiệu quả, chấtlượng đào tạo thấp. Một số trường, trung tâm, cơ sở không có chức năng nhưngvẫn liên kết đào tạo; mở ngành nghề đào tạo trùng lắp, chưa tính đến nhu cầucủa xã hội; công tác đào tạo còn biểu hiện lỏng lẻo, nặng về động cơ kinh tế,người học nặng về hợp lý hóa bằng cấp... Vì vậy, để công tác đào tạo đi vào nềnếp, ngày càng nâng cao chất lượng, UBND tỉnh quy định một số nội dung cụ thểtrong công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấpchuyên nghiệp (TCCN) và dạy nghề (DN) như sau :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng:

1. Quy định về quản lý công tác đào tạo, liên kếtđào tạo ĐH, CĐ, TCCN, và DN bao gồm: Những quy định chung, trách nhiệm của SởGiáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); trách nhiệm của các trường, trung tâm, cơ sở có chứcnăng đào tạo, liên kết đào tạo từ trung cấp trở lên và tổ chức thực hiện.

2. Qui định này áp dụng cho các trường, trungtâm, cơ sở có đào tạo, liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN (kể cả trung cấp nghề)và DN (Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung học Y tế,Trường Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông - Vậntải, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm dạy nghề, các trung tâmgiới thiệu việc làm ...), sau đây gọi chung là các trường, trung tâm, cơ sở đàotạo.

Điều 2. Chức năng, quyền hạn liên kếtđào tạo:

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtGiáo dục; theo đó, các cơ sở giáo dục đại ĐH, CĐ (cơ sở chủ trì đào tạo) chỉ đượcliên kết với các cơ sở giáo dục (trường ĐH, trường CĐ, trường TCCN, trung tâmgiáo dục thường xuyên cấp tỉnh) với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viêncủa đơn vị đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Các cơ quan, ban, ngành, các cơ sởkhông có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo từ trung cấp trở lên theo các quyđịnh tại Nghị định số 75/2006/NĐ-CP khi thực hiện việc liên kết đào tạo phảicó ý kiến của Sở GD-ĐT và được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 3. Liên kết đào tạo đội ngũ cán bộ, giáoviên của ngành:

Thực hiện liên kết đào tạo với các trường ĐH, CĐ,TCCN trong và ngoài tỉnh theo các phương thức vừa làm vừa học, từ xa để nângcao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành. Các đối tượng thuộc diện quyhoạch được bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng chuẩn được Nhà nước cấp kinh phí đàotạo. Các đối tượng không thuộc diện quy họach nếu có nhu cầu học bồi dưỡng đểnâng cao trình độ, phải đóng học phí theo hướng xã hội hóa. Tăng cường quản lýquá trình đào tạo, thi cử (tuyển sinh, tốt nghiệp) của các trường, trung tâm cơsở để đảm bảo chất lượng của công tác đào tạo.

Điều 4. Làm đầu mối xây dựng kế hoạch đào tạovà tuyển sinh:

Tháng 6 hàng năm, Sở GD-ĐT có trách nhiệm thông báođến các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo về thời gian, nội dung và các loại biểumẫu kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Bộ KH-ĐT và Bộ GD-ĐT)để các đơn vị thực hiện. Phối hợp với Sở KH-ĐT hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch đàotạo của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, trình UBND tỉnh phê duyệt và gởivề bộ chủ quản vào tháng 8 hàng năm. Quyết định phê duyệt kế họach đào tạo củaUBND tỉnh là cơ sở để các trường, trung tâm, cơ sở tiến hành công tác đào tạotheo kế họach và cũng là cơ sở để ngành tài chính cấp phát kinh phí.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp cácđăng ký và bản thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (theo 4 tiêu chído Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH quy định) của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo; kiểmtra các tiêu chí tuyển sinh để bảo đảm các điều kiện đào tạo có chất lượng.

Trên cơ sở tổng hợp kế họach tuyển sinh hàng nămcủa các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo của Sở GD-ĐT, UBND tỉnh sẽ có tờ trìnhđăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH, Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính.Khi có văn bản thỏa thuận của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH, UBND tỉnh sẽ có thông báo giaochỉ tiêu tuyển sinh đến các trường ĐH, CĐ, TCCN và DN trực thuộc tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đàotạo và liên kết đào tạo:

1. Sở GD-ĐT có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra côngtác tuyển sinh và thi tốt nghiệp đối với các trường TCCN trên địa bàn tỉnh (đàotạo và liên kết đào tạo); đối với các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo trongtỉnh liên kết với các trường ĐH, CĐ, TCCN ngoài tỉnh (cơ sở chủ trì đào tạo).

2. Tham gia thanh tra công tác tuyển sinh hệ ĐH,CĐ đối với các trường ĐH, CĐ trực thuộc tỉnh.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM, CƠ SỞ CÓ CHỨC NĂNGĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TỪ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

Điều 6. Bảo đảm chất lượng và hiệu quảđào tạo:

Công tác đào tạo phải đáp ứng nhu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện đào tạo đúng chức năng nhiệm vụ, bảođảm hiệu quả, chất lượng đào tạo. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo tập trunghơn nữa công tác dạy nghề cho người lao động, nhất là thanh thiếu niên theo kếhoạch phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và Trung học phổ thông(THPT), mở các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các khucông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu laođộng.

Điều 7. Quyền hạn, nhiệm vụ của các trường,trung tâm, cơ sở đối với công tác đào tạo và liên kết đào tạo:

Trường Đại học An Giang, các trường CĐ, TTGDTX tỉnhđược phép liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN và DN. Các trường TCCN, DN huyện,TTGDTX huyện được phép liên kết đào tạo một số ngành nghề hệ TCCN, DN ngắn hạn.Các trường nghiệp vụ của các ngành, các trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làmcủa các sở, ngành, đòan thể có nhu cầu đào tạo, liên kết đào tạo hệ ĐH, CĐ,TCCN phải có ý kiến của Sở GD-ĐT và chấp thuận của UBND tỉnh. Đối với các lớpliên kết đào tạo trình độ ĐH, CĐ do các cơ sở đào tạo có chức năng liên kếtthực hiện nhưng đặt ở các huyện, thị, phải có ý kiến của Sở GD-ĐT và chấp thuậncủa UBND tỉnh.

Điều 8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh:

1.Tháng 6 hàng năm, theo hướng dẫn của SởGD-ĐT, các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng kế họach đàotạo bảo đảm về thời gian, nội dung và các loại biểu mẫu theo qui định (theo mẫucủa Bộ KH-ĐT và Bộ GD-ĐT). Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở KH-ĐT tổng hợp kế hoạchđào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, trình UBND tỉnh phê duyệt vàotháng 8 hàng năm. Quyết định phê duyệt kế họach đào tạo của UBND tỉnh là cơ sởđể các trường, trung tâm, cơ sở tiến hành công tác đào tạo theo kế họach vàcũng là cơ sở để ngành tài chính cấp phát kinh phí.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường, trungtâm, cơ sở đào tạo được xác định trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của xã hội và bảođảm chất lượng dạy và học. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệmđăng ký và lập bản thuyết minh về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (theo 4 tiêuchí do Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH quy định), gởi về Sở GD-ĐT hoặc Sở LĐTB-XH tổnghợp, kiểm tra các tiêu chí tuyển sinh để bảo đảm các điều kiện đào tạo có chấtlượng. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ TCCN, trung cấp nghề hàng năm ngoài đối tượng tốtnghiệp THPT; các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo phải chú ý tuyển đối tượngtốt nghiệp THCS và tương đương, đảm bảo tăng từ 15-20% so với năm trước (đốivới những nơi có điều kiện). Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo cần có thôngtin phối hợp với nhau để hạn chế đào tạo trùng lắp không cần thiết và phải tínhđến cơ sở vật chất đủ phục vụ cho công tác đào tạo và liên kết đào tạo.

Điều 9. Đối với thi tuyển sinh, thi tốtnghiệp:

Khi thực hiện công tác tuyển sinh (thi tuyển hoặcxét tuyển), thi tốt nghiệp đối với các lớp đào tạo và liên kết đào tạo hệ ĐH,CĐ, TCCN chính quy và không chính quy (quy định tại Điều 5); các trường, trungtâm, cơ sở đào tạo có trách nhiệm báo cáo về Sở GD-ĐT để Sở cử thanh tra đúngtheo quy chế của Bộ GD-ĐT. Riêng Trường Đại học An Giang chỉ báo cáo cho SởGD-ĐT đối với họat động đào tạo ĐH, CĐ không chính quy (vừa làm vừa học, từ xa)đặt ở ngoài nhà trường (huyện, thị).

Điều 10. Đối với hợp đồng liên kết đào tạo:

Các Trường, trung tâm, cơ sở đào tạo khi thực hiệnviệc liên kết đào tạo có trách nhiệm quy định chặt chẽ trong hợp đồng đối vớicác trường ĐH, CĐ, TCCN đối tác (cơ sở chủ trì đào tạo) với các điều khoản nhằmđảm bảo chất lượng đào tạo như: bố trí giáo viên, bố trí thời gian giảng dạy,ôn tập, kiểm tra hợp lý; đảm bảo đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập nhất làcác phương tiện thí nghiệm thực hành, thực tập.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Sở GD-ĐT có trách nhiệm phổ biến bản quy định nàyđến các sở, ngành liên quan và các trường, trung tâm, cơ sở có đào tạo và liênkết đào tạo. Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện bản quy định này cũng nhưkiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trên địa bàn tỉnh theo phâncông, phân cấp của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh. Phản ánh các vướng mắc trong quá trìnhtriển khai thực hiện bản quy định để UBND tỉnh kịp thời tháo gở.

Thực hiện báo cáo định kỳ (sơ kết, tổng kết) về BộGD-ĐT và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 12. Sở Kế họach và Đầu tư:

Theo chức năng được phân công, Sở KH-ĐT phối hợpchặt chẽ với Sở GD-ĐT, Sở LĐTB-XH để triển khai thực hiện bản quy định này; đặcbiệt là kiểm tra việc xây dựng kế họach đào tạo, tuyển sinh phải đáp ứng nhu cầuphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tránh chồng chéo, lãng phí.

Điều 13. Sở Lao động Thương binh - xã hội:

Chỉ đạo cho các trường dạy nghề, các trung tâmdạy nghề chủ động phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thịvà các trung tâm học tập cộng đồng để mở rộng quy mô đào tạo nghề ngắn hạn vàcung cấp số liệu phục vụ cho yêu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh của SởGD-ĐT. Giúp UBND tỉnh trong quá trình quản lý họat động của Trường Cao đẳngnghề theo phân công, phân cấp của Bộ LĐTB-XH và UBND tỉnh.

Tổng hợp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề từcác trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề; rà sóat và có ý kiến về các tiêu chí đàotạo của từng đơn vị, gởi về Sở GD-ĐT tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt vàgởi Bộ LĐTB-XH (Tổng cục Dạy nghề).

Hàng quý, tổng hợp kết quả tuyển sinh của các cơsở đào tạo nghề gởi về Sở GD-ĐT, Sở KH-ĐT và báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục dạynghề.

Hàng năm, chậm nhất là ngày 15/12 thực hiện báocáo tổng kết công tác tuyển sinh của các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề, gởiSở GD-ĐT, Sở KH-ĐT và báo cáo về UBND tỉnh, Tổng cục Dạy nghề.

Điều 14. Sở Tài chính:

Theo chức năng được phân công, Sở Tài chính có tráchnhiệm tham gia quá trình phê duyệt kế họach đào tạo, tuyển sinh của các trường,trung tâm, cơ sở có tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo. Bảo đảm cấp phát đầyđủ kinh phí đào tạo cho các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo theo quyết địnhcủa UBND tỉnh. Tham gia kiểm tra việc sử dụng kinh phí đào tạo của các trường,trung tâm, cơ sở, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí.

Điều 15. Các sở ngành và đòan thể liên quan:

Các sở ngành và đòan thể liên quan có tham giacông tác đào tạo, liên kết đào tạo phải thực hiện nghiêm các quy định của bảnquy định này; phối hợp với Sở GD-ĐT kiểm tra các cơ sở đào tạo trực thuộc nhằmbảo đảm công tác đào tạo, liên kết đào tạo đi vào nề nếp, có chất lượng.

Điều 16. Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo:

Các trường, trung tâm, cơ sở có chức năng đào tạohoặc liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN và DN có trách nhiệm thực hiện tốt các quyđịnh của bản quy định này, bảo đảm công tác đào tạo có chất lượng và đi vào nềnếp. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnhhình thức trong giáo dục" do Bộ GD-ĐT phát động.

Đối với các trường, trung tâm, cơ sở có đào tạohoặc liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy và không chính quy thực hiệnbáo cáo định kỳ (sơ kết và tổng kết) về UBND tỉnh và Sở GDĐT theo quy định nhưsau:

- Báo cáo họat động thường xuyên hàng tháng.

- Đầu tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình kết quảtuyển sinh theo chỉ tiêu kế họach đã được phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết năm, khóa học.