ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp TâyNinh tại tờ trình số: 330/TTr-SCN ngày 17 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sungquy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giaiđoạn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện được điều chỉnh, bổsung cho phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để phát triểnngành công nghiệp của địa phương.

2. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợpvới các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng,Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh, các sở, ngành liên quan và Ủy bannhân các huyện, thị xã có các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách cụ thểthuộc lĩnh vực mình quản lý phục vụ cho việc phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng các đơn vị: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt