UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA KIÊN CỐ HOÁ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNGNÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khenthưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua,khen thưởng ngày 14/6/2006;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về côngtác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sungĐiều 29 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án xâydựng và phát triển giao thông giai đoạn (2006 - 2010);

Xét đề nghị của Trưởng BanThi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bản Quy định về phong trào thi đua kiên cố hoá các công trình cơsở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Trưởng Ban Thi đua, khen thưởngtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giámđốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 122/2004/QĐ-UB ngày 22/3/2004của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào làm đườnggiao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

(Được đưa tin trên phương tiệnthông tin đại chúng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

QUY ĐỊNH

VỀPHONG TRÀO THI ĐUA KIÊN CỐ HOÁ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 9/5/2007 của UBND tỉnhLào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu thi đua

1. Động viên, khuyến khích nhândân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia chương trình đầu tư phát triển,kiên cố hoá và tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cơ sở hạtầng nông thôn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân vềphát huy tính tự lực, tự cường, khai thác tối đa nguồn lực trong nhân dân, gópphần xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

2. Tạo tiền đề cho việc chuyểndịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, từng bước nângcao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết hợp phong trào làm đườnggiao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng đường điện và các côngtrình hạ tầng khác với tăng cường việc quản lý, xây dựng, khai thác, bảo dưỡng,sửa chữa các công trình đó trên địa bàn.

Điều 2. Đối tượng thi đua

Nhân dân và cán bộ các thôn bản,xã, thị trấn. Các đơn vị, tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh tựnguyện và tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của cho việc thực hiệnchương trình đầu tư phát triển, kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nôngthôn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Hoàn thành toàn diện và vượtmức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.

2. Tổ chức quán triệt, tuyêntruyền trong cấp uỷ, chính quyền và nhân dân; vận động cán bộ, nhân dân tíchcực tham gia đóng góp công sức, tiền của mở đường giao thông nông thôn, kiên cốhoá kênh mương, xây dựng đường điện và các công trình hạ tầng khác với tăngcường việc quản lý, xây dựng, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đótrên địa bàn theo đúng kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn về ngườivà tài sản của nhân dân.

3. Tổ chức thực hiện tốt quy chếdân chủ ở cơ sở với phương châm 'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra'.

4. Sử dụng có hiệu quả các nguồnkinh phí hỗ trợ, đóng góp của dân đúng mục đích, không bị thất thoát, không bịlãng phí.

5. Thường xuyên duy tu, bảodưỡng kịp thời, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầngthuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý, thiết thực phục vụ cho phát triển kinhtế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Khuyến khích các xã thực hiện xã hội hoá cácnhiệm vụ trên theo hướng tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Điều 4. Tiêu chuẩn các danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Tiêu chuẩn các danh hiệu thiđua, hình thức khen thưởng của Nhà nước và của các Bộ: Giao thông Vận tải, Xâydựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp: Thực hiện theo Luật Thiđua, khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Quyđịnh, hướng dẫn của các Bộ có liên quan trên.

2. Tiêu chuẩn các danh hiệu thiđua, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh:

2.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh:

2.1.1. Tặng cho huyện, thành phốđạt tiêu chuẩn chung và có 100% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn rộng2,5m trở lên đạt kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Có 100% các công trìnhcơ sở hạ tầng nông thôn (thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý) đã đầu tư đượcquản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đạt chất lượng và kỹ thuậttheo quy định tại Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnhLào Cai về phân cấp quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơsở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.1.2. Tặng cho các huyện, thànhphố có ít nhất 70% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn chung, trong đó có ít nhất 1xã được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh trong chuyên đề này.

2.2. Tặng cho các xã, thị trấnđạt các tiêu chuẩn chung và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Xã, thị trấn trong năm làmđược bình quân 3m/khẩu chiều dài đường liên thôn rải cấp phối móng mặt đường,xây dựng công trình thoát nước đường liên thôn đạt kỹ thuật và chất lượng theoquy định tại Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Quyđịnh về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Có 100% số thôn, bản có đườnggiao thông liên thôn rộng 2,5m trở lên đạt kỹ thuật và chất lượng theo quyđịnh. Có 100% các công trình cơ sở hạ tầng (theo thẩm quyền được phân cấp quảnlý) đã đầu tư được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đạt chấtlượng và kỹ thuật theo quy định tại Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày11/8/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về phân cấp quản lý, khai thác, bảo dưỡng vàsửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Hoàn thành chỉ tiêu được giaovới chất lượng cao về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trong nămdo cấp xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

2.3. Bằng khen của Chủ tịch UBNDtỉnh:

2.3.1. Tặng cho các huyện, thànhphố có ít nhất 60% số xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn chung và có ít nhất 2 xãđược tặng Bằng khen trong chuyên đề này.

2.3.2. Tặng cho các xã, thị trấnđạt các tiêu chuẩn chung và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có ít nhất 90% số thôn, bản cóđường giao thông liên thôn rộng 2,5m trở lên đạt kỹ thuật và chất lượng theoquy định. Có 100% các công trình cơ sở hạ tầng nông thông được quản lý, khaithác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đạt chất lượng và kỹ thuật theo quy địnhtại Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về phâncấp quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nôngthôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Xã, thị trấn trong năm làmđược bình quân 2m/khẩu trở lên chiều dài đường liên thôn rải cấp phối móng mặtđường, xây dựng công trình thoát nước đường liên thôn đạt kỹ thuật và chấtlượng theo quy định tại Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBNDtỉnh Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông liên thôn trên địa bàntỉnh Lào Cai.

2.3.3. Tặng cho các cá nhân, hộgia đình có đóng góp công sức, tiền của, vật chất giá trị từ 10 triệu đồng trởlên và đơn vị, doanh nghiệp có đóng góp công sức, tiền của, vật chất giá trị từ50 triệu đồng trở lên trong chương trình kiên cố hoá các công trình cơ sở hạtầng nông thôn của tỉnh Lào Cai.

2.3.4. Tặng cho các xã, thị trấntự huy động mọi nguồn lực (các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức, đoàn thể, đơnvị, doanh nghiệp) thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp đảm bảo 100%kinh phí cho việc mở mới hoặc kiên cố hoá đường giao thông liên thôn (Nhà nướckhông phải hỗ trợ).

4. Giấy khen của các Sở: Giaothông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp vàChủ tịch UBND các huyện, thành phố: Thực hiện theo Quyết định số29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về côngtác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và do các Sở, UBND cáchuyện, thành phố quy định, hướng dẫn cụ thể.

Điều 5. Đăng ký Cờ thi đuacủa UBND tỉnh

Các huyện, thành phố tổng hợpđăng ký với UBND tỉnh qua Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15/2 hàng năm (riêngnăm 2007 thời hạn đăng ký được tính sau khi Quyết định có hiệu lực thi hành 30ngày).

Điều 6. Thủ tục hồ sơ đề nghịkhen thưởng

1. Bản thành tích của tập thể(xã, thị trấn và huyện, thành phố) có xác nhận của UBND huyện, thành phố. Riêngthành tích của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp do xã, thị trấn tóm tắt,xác nhận.

2. Biên bản xét khen thưởng củahuyện, thành phố.

3. Tờ trình của Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố đề nghị khen thưởng.

4. Biên bản kiểm tra, thẩm địnhkết quả thực hiện (của xã, thị trấn; huyện, thành phố và Sở Giao thông Vận tảitỉnh).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao cho Sở Giaothông Vận tải là cơ quan Thường trực phong trào kiên cố hoá các công trình cơsở hạ tầng nông thôn

Sở Giao thông Vận tải có tráchnhiệm phối hợp với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Côngnghiệp, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh và các huyện, thành phố hướng dẫn triểnkhai thực hiện phong trào kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn;kiểm tra, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởnghàng năm, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh khenthưởng theo Quy định.

Điều 8. Giao cho Chủ tịchUBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phong trào Kiên cốhoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo đúng Quy định này của UBND tỉnh

Chủ tịch UBND các xã, thị trấnchịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đuaKiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn của địa phương mình; báo cáovà xác nhận thành tích, đề nghị khen thưởng theo Quy định này cho các cá nhân,hộ gia đình, doanh nghiệp có đóng góp công sức, tiền của cho thôn, bản, xã, thịtrấn mở mới, kiên cố hoá, quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các côngtrình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn.

Điều 9. Báo, Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệmthường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua Kiên cố hoá các công trình cơsở hạ tầng nông thôn. Phát hiện nêu gương phổ biến các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào. Nêu gương các điển hìnhtiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm mới, làm hay để nhân rộngcổ vũ phong trào thi đua kiên cố hoá công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

Điều 10. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp phối hợpvới Sở Giao thông Vận tải trong phong trào thi đua Kiên cố hoá các công trìnhcơ sở hạ tầng nông thôn, tuyên truyền động viên các tổ chức, cá nhân, các tầnglớp nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện phongtrào kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn của các cơ quan, đơnvị, địa phương./.