UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHTHỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HOÀ BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tang, lễ hội;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Công văn số 3083/BVHTT-VHTTCS ngày 28/7/2006của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc triển khai và đẩy mạnh thực hiện Quy chế thựchiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Thủ tướng Chínhphủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tintại Tờ trình số 168/TTr-SVHTT ngày 03/8/2007 và Báo cáo thẩm định số 812/BC-STP ngày 27/7/2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trênđịa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những văn bản khác trái với Quy định này đềubãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, phó VP/UB;
- Lưu VT, VX (80b).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN NẾPSỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của Uỷ ban nhândân tỉnh).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Quy định này quy định việc thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

2. Cán bộ, Đảngviên, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, côngty Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơnvị thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) phải gươngmẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiệnQuy định này;

3. Mọi gia đình, công dân đều có trách nhiệmthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Điều 2. Tổ chức việc cưới, việc tang vàlễ hội phải đảm bảo:

1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dântộc; không được thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan (xem tướng số, xem bói,xóc thẻ, yểm bùa…).

2. Không gây mất trật tự, an ninh xã hội; khônglợi dụng để truyền đạo trái phép và các hoạt động chia rẽ đoàn kết dân tộc;

3. Không làm cản trở giao thông và các hoạt độngnơi công cộng;

4. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọihình thức;

5. Giữ gìn yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vàoban đêm;

6. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhậnquà biếu nhằm trục lợi cá nhân; sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị, tổ chứcđể làm quà mừng cưới, phúng viếng đám tang phục vụ cho mục đích cá nhân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Việc cưới

Điều 3. Việc cưới, phải thực hiện đúngquy định sau:

1. Việc cưới cần tổ chức trang trọng, vui tươi,lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và cácyêu cầu của Quy định này;

2. Lễ đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhậnkết hôn phải thực hiện theo đúng nghi thức do pháp luật về hôn nhân và gia đìnhquy định;

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hướng dẫnvà tổ chức cho nhân dân đăng ký kết hôn đúng thủ tục hành chính mà Nhà nước quyđịnh;

3. Các thủ tục có tính phong tục, tập quán như:dạm ngõ; lễ hỏi; xin dâu cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với phongtục, tập quán của từng dân tộc, từng địa phương;

4. Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chúrể phải trang trọng, lịch sự, không cầu kỳ, khuyến khích cô dâu, chú rể mặcquần áo truyền thống của dân tộc mình;

5. Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phảigương mẫu và nghiêm túc chấp hành quy định chung; không lấy công quỹ làm quàmừng, tặng cưới, không đi dự tiệc cưới trong giờ làm việc.

Điều 4. Khuyến khích thực hiện các hìnhthức sau trong việc cưới:

1. Báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới;

2. Tổ chức tiệc trà thaycho tổ chức tiệc mặn tại gia đình, nếu tổ chức tiệc mặn cần tiết kiệm, phù hợpvới điều kiện kinh tế và hoàn cảnh từng gia đình, không kéo dài nhiều ngày vàphải đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, không phô trương, hình thức, lợi dụngmời khách tràn lan để thu tiền mừng nhằm mục đích vụ lợi;

3. Cơ quan, tổ chức hoặc đoàn thể xã hội đứng ratổ chức lễ cưới;

4. Đặt hoa ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩhoặc trồng cây lưu niệm ở địa điểm sinh hoạt cộng đồng tại địa phương trongngày cưới;

5. Đối với cán bộ, công chức hoặc gia đình cánbộ, công chức khi tổ chức tiệc ăn nên hạn chế (dưới 50 mâm cỗ).

Điều 5: Tổ chức cưới và đưa đón dâu phảituân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự xã hội.

II. Việc tang

Điều 6.

1. Khi có người qua đời, tổ dân phố, thôn, xómnơi cư trú thành lập Ban tang lễ giúp gia đình tang chủ. Ban tang lễ gồm trưởngxóm (trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố), các thành viên đại diện cơ quan, đoànthể…

2. Ban tang lễ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽvà giúp đỡ tang chủ tổ chức chu đáo việc tang trên tinh thần: trang nghiêm, gọnnhẹ, tiết kiệm tương trợ, đoàn kết cộng đồng, phù hơp với phong tục, tập quáncủa từng dân tộc, hoàn cảnh gia đình và phải được quy định trong quy ước, hươngước của thôn, tổ dân phố;

3. Gia đình tang chủ có trách nhiệm làm thủ tụckhai tử tại UBND xã, phường, thị trấn. Nếu người qua đời không xác định đượcdanh tính và nơi cư trú, không có gia đình hoặc không có người thân đứng ra loliệu thì chính quyền địa phương nơi đó chịu trách nhiệm làm các thủ tục và tổchức an táng cho chu đáo;

4. Đám tang không dùng hệ thống âm thanh quá lớngây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh. Không được sử dụnghệ thống âm thanh tang lễ sau 22 giờ đêm và trước 05 giờ sang;

5. Không nên phúng viếng các lễ bằng thực phẩm(cả chín và sống), hạn chế phúng viếng nhiều vòng hoa, câu đối, trướng, gâylãng phí, mất vệ sinh chung;

Nếu đám tang đông con cháu hoặc bạn bè thânthích, Ban tang lễ nên chuẩn bị một số vòng hoa, để luân phiên cho các đoàn vàoviếng (các đoàn vào viếng chuẩn bị băng chữ để gắn vào vòng hoa) cử người đạidiện thắp hương và phúng viếng;

6. Các tuần tiết trong việc tang như lễ cúnggiỗ; (3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 49 ngày, 100 ngày) tổ chức trong nội bộ giađình, họ tộc;

7. Việc quàn, khâm liệm, chôn cất, hoả táng, bốcmộ và di chuyển thi hài, hài cốt phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế vàhướng dẫn của cán bộ y tế địa phương;

- Không để người chết trong nhà quá 36 giờ(trường hợp chết do bệnh truyền nhiễm phải chôn cất trong vòng 24 giờ sau khichết);

- Khi đưa tangphải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trật tự nơi côngcộng, hạn chế tối đa việc thả tiền, vàng mã ra đường gây mất vệ sinh môitrường, mất an toàn giao thông.

Điều 7. Tang phục; cờ tang và treo cờtang theo phong tục truyền thống của từng vùng, dân tộc, tôn giáo.

Điều 8. Việc tổ chức tang lễ đối với cánbộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức tanglễ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần, ban hành kèm theoNghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ:

1. Ban tổ chức lễ tang gồm đại diện một số thànhviên trong cơ quan hoặc chính quyền địa phương đang trực tiếp quản lý người từtrần, số lượng Ban lễ tang tuỳ theo tình hình thực tế từng đám tang;

2. Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ địa phươnghoặc gia đình;

3. An táng tại nghĩa trang đã được quy định củađịa phương và phải tuân thủ các quy định của Ban quản trang, khuyến khích hìnhthức hoả táng hoặc điện táng theo nguyện vọng của gia đình.

Điều 9. Chính quyền địa phương các cấpphải có quy hoạch, kế hoạch và đầu tư kinh phí, từng bước xây dựng nghĩa trang,nghĩa địa thành công trình văn hoá tưởng niệm của địa phương.

Điều 10. Việc chôn, cải táng, xây mộ phảinằm trong quy hoạch và các quy định của Ban quản lý nghĩa trang, nghĩa địa.Không xây mồ mả quá đồ sộ gây tốn kém về tiền của và quỹ đất của nghĩa trang.

III. Lễ hội

Điều 11. Chính quyền địa phương, cơ quan,đơn vị, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệdi sản văn hoá, Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin banhành và các Quy chế bảo vệ và phát huy các giá trịvăn hoá phi vật thể và Bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá,danh lam thắng cảnh của tỉnh Hoà Bình.

1. Trước khi tổchức lễ hội phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép: đối với lễ hội cấp làng,xã nên một năm tổ chức một lần, lễ hội cấp huyện hai năm một lần, lễ hội cấptỉnh từ 3 năm đến 5 năm một lần, tuỳ theo tính chất, nội dung của lễ hội màđịnh thời điểm và thời gian; phải chú ý đến hiệu quả của các lễ hội, gắn việctổ chức lễ hội với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cần khuyến khích xãhội hoá tổ chức hoạt động lễ hội.

2. Việc tổ chức lễ hội cần đáp ứng nhu cầu sinhhoạt văn hoá của nhân dân, tôn vinh bản sắc dân tộc và cộng đồng, tránh tìnhtrạng phô trương, lãng phí trong việc tổ chức lễ hội;

3. Phải có những hoạt động nhằm giới thiệu nộidung di tích, thân thế và sự nghiệp người được lập thờ. Nếu người được thờ làanh hùng dân tộc hoặc danh nhân văn hoá thì nên tổ chức phòng trưng bày truyềnthống và tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể theo hướng dẫn của Sở Văn hoá- Thông tin;

4. Cần khai thác những trò diễn, trò chơi dângian, tục lệ tốt đẹp được truyền từ lâu đời, phù hợp với truyền thống dân tộctrong lễ hội;

5. Tuỳ theo các lễ hội mà tổ chức các hình thứcsinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, vui chơi giải trí lành mạnh.

Điều 12. Chính quyền địa phương, cơ quan,đơn vị tổ chức lễ hội phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lýkịp thời những hành vi vi phạm tại các di tích, danh lam thắng cảnh; lừa đảotrộm cắp tài sản của du khách; thương mại hoá các hoạt động lễ hội, hoạt độngmê tín dị đoan và phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực diễn ra lễ hội.

Điều 13.Tổ chức lễ đón nhận huân chương,danh hiệu cao quý và các ngày lễ kỷ niệm, chính quyền địa phương, cơ quan, đơnvị, tổ chức phải thực hiện đúng Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ nịêm,trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờthi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết hợp lễ đónHuân chương, danh hiệu cao quý vào các lễ kỷ niệm, Đại hội…

- Không tặng hoa cho các đơn vị tổ chức lễ kỷniệm…

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích thực hiện nếpsống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội sẽ được khen thưởng theo quyđịnh của pháp luật;

2. Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyđịnh này có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái Quy địnhnày thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, xửlý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sựnghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xãhội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có trách nhiệm phổ biến, giáo dục,động viên và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơnvị của mình thực hiện Quy định này.

2. Căn cứ các nội dung trong Quy định này, UBNDcác huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cụ thểhoá thành các quy ước, hương ước cho phù hợp với tình hình thực tế phong tục,tập quán, văn hoá của mỗi dân tộc, mỗi địa phương; nhưng phải đảm bảo đúng phápluật và không trái với nội dung của Quy định này.

Điều 16. Uỷ ban nhân dân các cấp phối hơpvới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương, tổ chức tuyên truyền, giáodục, vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng và tự giác thựchiện quy ước xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá….

Việc thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang,lễ hội được coi là nội dung thi đua để xét khen thưởng hàng năm; đánh giá công nhậngia đình văn hoá, làng văn hoá và là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cánbộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... trong việc đề bạt, nâng lương.

Điều 17. Giao Sở Văn hoá- Thông tin chủtrì phối hợp với Sở Tư pháp, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hoá" của tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triểnkhai thực hiện và nhân các điển hình tiên tiến; tổ chức giám sát việc ban hànhcác quy ước, hương ước cụ thể ở địa phương;

1. Các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài Phátthanh và truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình, Báo Văn nghệ Hoà Bình thường xuyên tổchức việc tuyên truyền sâu rộng Quy định trong nhân dân, tổ chức các chuyên mụctrao đổi, giới thiệu các điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, đồng thời phêphán những mặt còn hạn chế trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có kế hoạch phát huycác nguồn lực (Nhà nước và nhân dân cùng làm) để xây dựng nhà văn hoá, nhà tanglễ, nghĩa trang nhân dân, mua sắm các trang, thiết bị phục vụ tốt cho việccưới, việc tang và lễ hội của nhân dân ở địa phương.

Điều 18. Trong quá trình thực hiện Quyđịnh này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các địa phương kịp thời báo cáo về Uỷban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.