UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 3 MỤC II QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét,quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngânsách địa phương;

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày04 thỏng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốcgia về xây dựng dựng thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 thỏng 4 năm 2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc Điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghịquyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnhKhoá XV, kỳ họp thứ 22;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Mục II, Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết địnhsố 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngBình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phươngtỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước như sau:

Đơn vị tính: %

Số TT

Các khoản thu

Tổng số

Quỹ PT đất

Chia ra

NS tỉnh

Các huyện

Thành phố

NS huyện

NS T.trấn/xã

NS T.Phố

NS phường/xã

II. Nguồn thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh, ngân sách huyện (T.phố), ngân sách xã , phường, thị trấn

3

Thu tiền cấp quyền sử dụng đất

- Trên địa bàn xã thuộc huyện

100

30

70

- Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện

100

30

10

40

20

- Trên địa bàn xã thuộc thành phố

100

30

70

- Trên địa bàn phường thuộc thành phố

100

30

30

35

5

Nguồn thu để lại cho ngân sách cấp xã nêu trên khôngvượt quá tổng mức vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trườnghợp nếu vượt quá thì điều tiết cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định tạiĐiểm 3, mục II của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữacác cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngânsách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01năm 2012. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạcNhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện theo đúng qui định của Luật Ngânsách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Văn phòng Đ ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài